Por­ras­sii­voo­ja, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me yllä­pi­to­sii­voo­jaa Tampereelle!

 

Työn kuvaus

Tar­jol­la töi­tä pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Haem­me teki­jää mää­rä­ai­kai­seen kesä­työ­hön hei­nä­kuun ajaksi.

Työ­teh­tä­vä­si on sii­voo­jan teh­tä­vä Tam­pe­reen alu­eel­la. Teh­tä­vän tar­kem­pi luon­ne mää­rit­tyy lähem­pä­nä työn aloi­tus­ta. Työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­viin. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kanssa.

Odo­tam­me sinulta

Aiem­pi työ­ko­ke­mus sii­vouk­sen paris­ta kat­so­taan eduk­si. B‑ajokortti ja oma käy­tös­sä ole­va auto ovat työn liik­ku­van luon­teen vuok­si toi­vot­ta­via, mut­ta ajo­kor­tit­to­mat­kin haki­jat huomioidaan.

Tar­joam­me

Tar­jol­la on työ­paik­ka menes­ty­nees­tä ja jo paik­kan­sa alal­la vakiin­nut­ta­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Teh­tä­vään pereh­dy­te­tään ja saat tar­vit­taes­sa tukea ja neu­vo­ja esi­hen­ki­löl­tä, mut­ta töi­tä teh­dään itse­näi­ses­ti. Palk­kaus mää­rit­tyy kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Hei­nä­kuun alus­sa Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 11 pv — 1 kk Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 27.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 13.5.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7172280