Pora­kai­von pump­pua­sen­ta­ja, Pirkanmaa

Haem­me asiak­kaal­lem­me oppi­mis­ha­luis­ta työn­te­ki­jää pora­kai­vo­jen pump­pua­sen­ta­jak­si! 

Täs­sä työs­sä teh­tä­vii­si kuu­luu pora­kai­vo­jen vesi­pump­pu­jen asen­nus­työt, maa­läm­pö­put­kien asen­nuk­set sekä nii­hin liit­ty­vät teh­tä­vät. Työ­koh­teet sijait­se­vat ympä­ri Pir­kan­maa­ta, joten työ­hön kuu­luu pal­jon tien pääl­lä ole­mis­ta ja työ­päi­vät ovat välil­lä pit­kiä. Työ­ajat sijoit­tu­vat ma-pe välil­le. Töi­tä teh­dään työ­pa­rin kans­sa ja suu­rin osa työ­ajas­ta ollaan ulko­na. Työt alka­vat heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja koea­jan jäl­keen tar­koi­tuk­se­na on siir­ty­mi­nen asiak­kaam­me omil­le kirjoille.

Odo­tam­me haki­jal­ta ennen kaik­kea hyvää fyy­sis­tä kun­toa, suo­men kie­len tai­toa sekä C‑ajokorttia ja ammat­ti­pä­te­vyyt­tä. Aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta ei vaa­di­ta, sil­lä työ­hön kou­lu­te­taan alus­ta alkaen! Työ­ko­ke­mus­ta tär­keäm­pää onkin rei­pas, oppi­mis­ha­lui­nen asen­ne ja val­mius “likai­sen työn” teke­mi­seen, sil­lä täs­sä työs­sä työ­vaat­teet ovat jokai­sen päi­vän jäl­keen pesua vailla. 

Tar­jol­la on vaki­tui­nen ja kokoai­kai­nen työ­paik­ka pai­kal­li­ses­ta, pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Työ­hön anne­taan kat­ta­va pereh­dy­tys koke­neem­man teki­jän toi­mes­ta ja myö­hem­min on mah­dol­lis­ta saa­da työn ohel­la kou­lu­tus pora­rin teh­tä­viin. Työs­tä mak­se­taan tun­ti­palk­ka sekä mah­dol­li­set päi­vä­ra­hat työ­päi­vien pituu­des­ta riip­puen. Töi­tä teh­dään vain arki­sin, ja per­jan­tai­sin läh­de­tään vii­kon­lo­pun viet­toon hyvis­sä ajoin. Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä­nä saat oman HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle. 

Jätä hake­muk­se­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisällä!

Lisä­tie­to­ja antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehi­läi­ses­sä. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­van hen­ki­lön löydyttyä
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tun­ti­palk­ka sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13468638