Plas­ma­leik­kaa­ja, Turku

EJT-Tek­niik­ka Oy etsii plas­ma­leik­kaa­jaa metalliteollisuuteen!

Asiak­kaam­me EJT-Tek­niik­ka Oy on tur­ku­lai­nen kone­pa­ja, joka toi­mii lai­va­teol­li­suu­den metal­li­töi­den ali­han­kin­tay­ri­tyk­se­nä. Yri­tys sijait­see logis­ti­ses­ti hyväl­lä pai­kal­la Turun Ori­ke­dol­la. Yri­tyk­sen eri­kois­osaa­mi­seen kuu­luu metal­li­set leik­kuu­osat, man­ke­loin­ti, sär­mäys ja porauk­set. Yri­tys tar­jo­aa myös leik­kuu­osien kokoa­mis­ta hitsaamalla.

Työn kuvaus:

Plas­ma­leik­kaa­jan teh­tä­viin kuu­luu plas­ma­leik­kaus­ko­neen ope­roin­ti. Töi­tä teh­dään polt­to­leik­kaa­mos­sa, jos­sa läm­pö­ti­lat ja desi­be­lit voi­vat nous­ta hyvin­kin kor­keik­si. Työ vaa­tii sekä fyy­sis­tä voi­maa että tark­kaa ja huo­lel­lis­ta työotetta. 

Työ­tä teh­dään 3‑vuorotyönä. Työt alka­vat elo­kuus­sa ja jat­ku­vat pidem­pään. Työs­tä on mah­dol­lis­ta saa­da itsel­leen vaki­tui­nen työ. Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, ja töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen!

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me moni­puo­li­sen pidem­piai­kai­sen tuo­tan­to­työn arvos­te­tus­sa metal­li­pa­jas­sa, jos­sa nou­da­te­taan kan­sain­vä­li­siä stan­dar­de­ja. EJT-Tek­niik­ka tar­jo­aa työ­hön myös kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen! Työs­sä menes­tyes­sään työn­te­ki­jän on mah­dol­lis­ta saa­da itsel­leen täs­tä vaki­tui­nen työ­paik­ka asia­kas­yri­tyk­sen omil­le kir­joil­le.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me aiem­paa koke­mus­ta polt­to- tai plas­ma­leik­kaus­ko­neen ope­roin­nis­ta, val­miut­ta työs­ken­nel­lä 3‑vuorotyössä ja hyvää fyy­sis­tä kun­toa. Myös aiem­pi muu koke­mus tuo­tan­to- tai teol­li­suus­työs­tä, tru­kin­ajo­tai­to sekä halu työs­ken­nel­lä metal­li­teol­li­suu­den paris­sa kat­so­taan eduk­si. Työs­sä tar­vi­taan myös tark­kuut­ta, huo­lel­li­suut­ta ja hyviä yhteistyötaitoja!

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Vil­le Sun­dell (arki­sin klo 8–16) p.0207 129 609, ville.sundell@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Elo-syyskuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 29.8.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.8.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8254177