Pin­ta­kä­sit­te­ly­tai­toi­nen puusep­pä, Salo

Etsim­me For­me­sal­le pin­ta­kä­sit­te­ly­tai­tois­ta puuseppää!

For­me­sa Oy on muo­to­pu­ris­tuk­sen edel­lä­kä­vi­jä, joka tar­jo­aa asiak­kail­leen ainut­laa­tuis­ta osaa­mis­ta. Yri­tys on perus­tet­tu vuon­na 1984, ja tämä vuo­si­kym­men­ten aika­na ker­ry­tet­ty osaa­mi­nen yhdis­tet­ty­nä nyky­ai­kai­seen tek­no­lo­gi­aan mah­dol­lis­taa huo­ne­ka­lu­jen, valai­sin­ten ja mui­den sisus­tuse­si­nei­den laa­duk­kaan tuot­ta­mi­sen. For­me­sa Oy tuot­taa vane­ri­tai­vut­tei­ta Salon Hali­kos­sa sijait­se­val­la teh­taal­la sekä koti­mai­sil­le että ulko­mai­sil­le asiak­kail­le. Hei­dän eri­kois­osaa­mis­taan, vah­vaa koke­mus­taan ja inno­va­tii­vis­ta otet­taan hyö­dyn­tä­vät useat tun­ne­tut brän­dit ja designerit.

Työn kuvaus: 

For­me­sa Oy val­mis­taa 95 % tuot­teis­taan koi­vu­vii­lus­ta, joten työ­päi­vät kulu­vat pää­osin tämän mate­ri­aa­lin paris­sa. Moni­puo­li­seen työn­ku­vaan kuu­luu puuse­pän teh­tä­vien lisäk­si puu­tuot­tei­den pin­ta­kä­sit­te­lyä lak­kauk­si­neen ja väli­hion­toi­neen. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja välil­lä myös koh­ta­lai­sen fyysistä. 

Töi­tä teh­dään pää­asias­sa päi­vä­vuo­ros­sa klo 07:00–15:30. Työ­hön saat­taa kui­ten­kin kuu­lua myös satun­nai­sia iltatöitä.

Tar­joam­me: 

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • muka­van työyh­tei­sön ja kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen työtehtäviin.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

 

Odo­tam­me: 

Etsim­me inno­kas­ta ja oma-aloit­teis­ta työn­te­ki­jää, joka kokee laa­duk­kai­den design-tuot­tei­den val­mis­ta­mi­sen kiin­nos­ta­va­na. Puuse­pän kou­lu­tus ja koke­mus puu­ma­te­ri­aa­lin käsit­te­lys­tä kat­so­taan luon­nol­li­ses­ti eduk­si. Pin­ta­kä­sit­te­ly­ko­ke­mus, var­sin­kin lak­kaa­mi­ses­ta, oli­si toi­vot­ta­vaa. Aiem­pi työ­ko­ke­mus muo­to­pu­ris­tuk­ses­ta ei ole vält­tä­mä­tön­tä, kun­han haki­ja on kiin­nos­tu­nut oppi­maan ja pys­tyy omak­su­maan nopeas­ti uusia asioi­ta.
Työ on toi­si­naan myös ras­kas­ta, joten odo­tam­me haki­joil­ta myös jon­kin ver­ran fyy­sis­tä voi­maa. Edel­ly­täm­me tark­kaa ja huo­lel­lis­ta työ­asen­net­ta, jot­ta For­me­sa Oy pys­tyy vas­taa­maan asiak­kai­den­sa laa­tu­vaa­ti­muk­siin myös jatkossa.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 09–16), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Salo, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Puuse­pän­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 26.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 20.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10983198