Pien­ke­räi­li­jä, Turku

Asiak­kaam­me etsii usei­ta pien­ke­räi­li­jöi­tä eri mit­tai­siin keikkoihin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on varas­to- ja logis­tiik­ka­pal­ve­lui­hin eri­kois­tu­nut yri­tys, jon­ka toi­mi­pis­teet sijait­se­vat hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Turus­sa ja Tuusu­las­sa. Yri­tyk­sen pal­ve­lui­hin kuu­luu muun muas­sa varas­to­ho­tel­li, kus­tan­nus­te­hok­kaat Inhouse-pal­ve­lut, väli­ter­mi­naa­li­pal­ve­lut ja muut logis­ti­set lisä­ar­vo­pal­ve­lut. Yri­tys työl­lis­tää usei­ta kym­me­niä työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin logis­tiik­ka-alan tehtäviin.

Työn kuvaus:

Pien­ke­räi­li­jän työ­teh­tä­viin kuu­luu varas­tol­ta läh­te­vien tuot­tei­den keräi­lyä tilaus­ten mukaan. Tuot­teet voi­vat olla esi­mer­kik­si kui­via elin­tar­vik­kei­ta, juo­mia tai mui­ta verk­ko­kau­pan tuot­tei­ta. Työs­sä lii­ku­taan pal­jon talon sisäl­lä ja keräi­lyä teh­dään nopeal­la tahdilla.

Työ­paik­ka sijait­see Turus­sa hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la ja töi­tä teh­dään pää­asias­sa arki­sin. Työ­vuo­rot voi­vat olla klo 6–14, 8–16 tai 14–22. Jon­kin ver­ran vii­kon­lop­pu­vuo­ro­ja saat­taa tul­la tar­jol­le lop­pu­vuo­den aikana. 

Työt voi­vat olla yksit­täi­siä keik­ko­ja tai yhtä­jak­soi­sia hie­man pidem­piä työ­jak­so­ja. Keik­ko­jen kaut­ta on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä yri­tyk­seen myös pidem­mäk­si aikaa!

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me mut­kat­to­man keik­ka­työn esi­mer­kik­si oma­toi­mis­ten opin­to­jen oheen! Työ­hön tar­jo­taan myös kat­ta­va pereh­dy­tys. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me val­miut­ta työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa. Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan! Tär­kein­tä on tark­kuus, tehok­kuus ja halu työs­ken­nel­lä varas­to­ym­pä­ris­tös­sä. Arvos­tam­me myös posi­tii­vis­ta, rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta työasennetta!

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Sofia Rajain­mä­ki, p. 0401264715 ark. klo 8–16, sofia.rajainmaki@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heti
Työ­ai­ka: / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 3
Haku päät­tyy: 1.12.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 24.11.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9587902