Pien­ke­räi­li­jä, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii teho­kas­ta pien­ke­räi­li­jää!

Asia­kas­yri­tyk­sel­läm­me on yli 25 vuo­den koke­mus ja osaa­mi­nen logis­tis­ten pal­ve­lui­den tuot­ta­ja­na. Tämä takaa hei­dän asiak­kail­leen pal­ve­lui­den kor­kean laa­dun ja kus­tan­nus­te­hok­kuu­den. Asiak­kaam­me tar­jo­aa kai­ken kokoi­set pal­ve­lut nopeas­ti ja jous­ta­vas­ti kaik­ki­na aikoi­na, oli sit­ten kyse varas­toin­nis­ta, ter­mi­naa­li­toi­min­nas­ta, tuo­tan­to­lo­gis­tii­kas­ta, jalos­tuk­ses­ta, kul­je­tuk­sis­ta tai huo­lin­nas­ta.

Työn kuvaus:

Pien­ke­räi­li­jän työ­päi­vät koos­tu­vat eri­lai­sis­ta keräi­ly­pro­ses­siin liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä. Työ saat­taa sisäl­tää myös mui­ta varas­to­töi­tä, kuten tava­roi­den lähe­tys­tä, pak­kaus­ta ja tar­roi­tus­ta. Työ voi olla välil­lä myös fyy­si­ses­ti ras­kas­ta, mut­ta pää­asias­sa kui­ten­kin kevyem­pää varas­to­työ­tä.

Töi­tä teh­dään päasias­sa arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa, klo 8–17 välil­lä. Työ­pis­te saat­taa vaih­del­la asiak­kaan Turus­sa ja Kaa­ri­nas­sa sijait­se­vien varas­to­jen välil­lä, mut­ta kaik­kiin työ­pis­tei­siin pää­see kul­ke­maan hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me moni­puo­li­sen työn pien­ke­räi­lyn paris­sa arvos­te­tus­sa logis­tik­ka-alan yri­tyk­ses­sä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me jon­kin ver­ran aiem­paa koke­mus­ta varas­to­teh­tä­vis­tä, mie­lui­ten pien­ke­räi­lyn paris­ta. Alan kou­lu­tus on myös iso plus­sa. Työs­sä tar­vi­taan näp­pä­riä sor­mia, tark­kuut­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta. Arvos­tam­me myös posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteis­työ­tai­to­ja!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Iri­na Van­ha­ta­pio, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16), irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton (B2) TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 12.07.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 29.06.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1833632