Pien­ke­räi­li­jä, Lieto

Asiak­kaam­me etsii autol­li­sia pien­ke­räi­li­jöi­tä eri mit­tai­siin keikkoihin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on ala­ti kas­va­va kos­me­tii­kan maa­han­tuo­ja. Yri­tys toi­mii poh­jois­mais­sa, täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa. Suo­men toi­mi­pis­te sijait­see Lie­dos­sa. Yri­tyk­sen tavoit­tee­na on löy­tää tuo­te­merk­ke­jä, joil­la on poten­ti­aa­lia kehit­tyä mark­kin­ajoh­ta­jik­si alu­eel­la – ja onnis­tua sii­nä teke­mäl­lä sitou­tu­nut­ta, pit­kä­jän­teis­tä työ­tä vah­vas­ti keskittyen.

Työn kuvaus:

Pien­ke­räi­li­jän työ­hön kuu­luu käsin teh­tä­vää varas­to­ke­räi­lyä ja mui­ta ylei­siä varas­to­töi­tä, kuten pak­kaus- ja tar­roi­tus­teh­tä­viä. Keräil­tä­vät tuot­teet ovat pää­asias­sa kos­me­tiik­ka­tuot­tei­ta. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja päi­vän aika­na lii­ku­taan myös pal­jon talon sisäl­lä, joten työs­sä tar­vi­taan hyvää peruskuntoa.

Työ­paik­ka sijait­see Lie­dos­sa Tuu­lis­suol­la, eikä pai­kal­le pää­se jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen. Haki­jal­la tuli­si olla siis oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suus tai muu kul­ku­pe­li. Töi­tä teh­dään pää­asias­sa arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa klo 6–14.

Työt voi­vat olla yksit­täi­siä keik­ko­ja tai yhtä­jak­soi­sia hie­man pidem­piä työ­keik­ko­ja. Keik­ko­jen kaut­ta on kui­ten­kin mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä yri­tyk­seen myös pidem­mäk­si aikaa!

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me mut­kat­to­man keik­ka­työn moder­nis­sa verk­ko­kau­pan varas­tos­sa. Työ sopii hyvin esi­mer­kik­si oma­toi­mis­ten opin­to­jen oheen! Työ­hön tar­jo­taan myös kat­ta­va pereh­dy­tys. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me val­miut­ta työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­vit­se­mis­sa vuo­rois­sa. Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä ja keräi­ly­vau­nul­la tai ‑tru­kil­la teh­tä­väs­tä työs­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön ollaan val­mii­ta myös per­he­dyt­tä­mään alus­ta pitäen. Työs­sä ollaan teke­mis­sä arvok­kai­den tuot­tei­den kans­sa, joten tark­kuus ja huo­lel­li­suus on ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Arvos­tam­me myös hyviä yhteis­työ­tai­to­ja, rei­pas­ta asen­net­ta ja halua oppia lisää varastotyöstä! 

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuaikana.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm p. 0207 129 607, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Lie­to, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: elokuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan B2 TES
Paik­ko­jen lkm: 3
Haku päät­tyy: 23.8.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 9.8.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8208914