Pesu­la­työn­te­ki­jä, Turku

Etsim­me osa-aikai­sia työn­te­ki­jää avus­ta­viin pesulatyötehtäviin!

Asiak­kaam­me on arvos­tet­tu teks­tii­li­pal­ve­lua­lan yri­tys, joka työl­lis­tää sato­ja hen­ki­löi­tä Suo­mes­sa, Ruot­sis­sa, Viros­sa ja Venä­jäl­lä. Yri­tys on eri­kois­tu­nut hotel­lien, ravin­to­loi­den ja ter­vey­den­huol­lon teks­tii­li­pal­ve­lui­hin. Heil­lä on todel­la pit­kät perin­teet teks­tii­li­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­sa, min­kä ansios­ta he voi­vat taa­ta asiak­kail­leen aina ammat­ti­tai­tois­ta, laa­du­kas­ta ja teho­kas­ta palvelua.

Työn kuvaus:

Pesu­la­työn­te­ki­jä­nä työs­ken­te­let pää­asias­sa teks­tii­lin vas­taa­no­tos­sa ja suur­te­ho­man­ke­lin ääres­sä man­ke­loi­den puh­tai­ta laka­noi­ta. Työ saat­taa sisäl­tää myös esi­mer­kik­si teks­tii­lien lajit­te­lua, pak­kaus­teh­tä­viä ja mui­ta avus­ta­via teks­tii­li­huol­toa­lan teh­tä­viä. Osa työ­teh­tä­vis­tä on fyy­si­sem­piä, osa taas enem­män sor­mi­näp­pä­ryyt­tä vaativia. 

Töi­tä teh­dään maa­nan­tain ja lau­an­tan välil­lä. Työ­tä on tar­jol­la sekä aamu- että ilta­vuo­ro­ja. 6:15–14:15, ilta­vuo­rot klo 14:15–22:15.

Työ­tä on mah­dol­lis­ta teh­dä keik­kail­len, esi­mer­kik­si n. 2–3 vuo­roa vii­kos­sa, joten työ sopii myös opiskelijalle. 

Työ­paik­ka sijait­see hyvien jul­kis­ten kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin kul­ke­mi­nen ei vaa­di omaa autoa!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le sään­nöl­li­set vuo­rot pesu­la­teh­tä­vien paris­sa. Työ­hön tar­jo­taan myös hyvä pereh­dy­tys, joten aiem­paa koke­mus­ta ei tar­vi­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me reip­pai­ta ja oma­toi­mi­sia työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka pys­ty­vät sitou­tu­maan tar­jot­tui­hin työ­vuo­roi­hin! Pesu­laym­pä­ris­tös­sä on luon­nol­li­ses­ti pal­jon pölyä, joten valit­tu­jen työn­te­ki­jöi­den tulee pys­tyä työs­ken­te­le­mään pölyi­ses­sä ympä­ris­tös­sä. Kaik­ki teh­tä­viin liit­ty­vä koke­mus kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan alus­ta pitäen! Tär­kein­tä on toi­me­lias asen­ne, hyvä fyy­si­nen kun­to ja halu oppia lisää pesu­la­työs­tä. Odo­tam­me työn­te­ki­jäl­tä täysi-ikäisyyttä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Sofia Rajain­mä­ki, p. 0207 129 600 (arki­sin klo 8–16), sofia.rajainmaki@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Teks­tii­li­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 28.11.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 14.11.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9436343