Pesu­la­työn­te­ki­jä, Paimio

Etsim­me kesäk­si työn­te­ki­jöi­tä pesu­la­työ­teh­tä­viin!

Asiak­kaam­me on teks­tii­li­pal­ve­lua­lan yri­tys, joka tuot­taa pesu­la­pal­ve­lu­ja koko Län­si- ja Ete­lä-Suo­men alu­eel­le. Yri­tys on eri­kois­tu­nut hotel­lien ja ravin­to­loi­den teks­tii­li­pal­ve­lui­hin. Yri­tyk­sel­lä on pit­kät perin­teet teks­tii­li­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­sa, mikä näkyy luo­tet­ta­va­na ja jous­ta­va­na asiakaspalveluna.

Työn kuvaus:

Työs­ken­te­let pää­asias­sa teks­tii­lien man­ke­loin­nin äärel­lä. Työ saat­taa sisäl­tää myös puh­tai­den ja läh­te­vien teks­tii­lien pak­kaus­teh­tä­viä ja mui­ta avus­ta­via teks­tii­li­huol­toa­lan teh­tä­viä. Työ­teh­tä­vis­tä suu­rin osa on näp­pä­ryyt­tä ja ripeyt­tä vaativia. 

Työ­päi­vät ovat maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin, mut­ta teki­jöil­tä toi­vo­taan myös val­miut­ta työs­ken­nel­lä tar­vit­taes­sa myös lau­an­tai­sin. Työ­vii­kot ovat vuo­roin aamu- että ilta­vuo­ro­ja. Aamu­vuo­ro alkaa klo 06.00 ja työ­pai­kan sijain­nin takia töi­hin kul­ke­mi­nen vaa­tii omaa kulkuneuvoa.

Tar­joam­me:

  • hyvän pereh­dy­tyk­sen, joten aiem­paa koke­mus­ta ei tarvita!
  • sään­nöl­li­set työ­vuo­rot työn­täy­teis­ten pesu­la­teh­tä­vien paris­sa ja muka­van työporukan.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga työ­nan­ta­ja­na­si takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja teks­tii­li­huol­toa­lan palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me reip­pai­ta ja jous­ta­via työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka mie­lel­lään pys­ty­vät sitou­tu­maan koko kesän kes­tä­vään työ­hön! Odo­tam­me työn­te­ki­jäl­tä myös täy­si-ikäi­syyt­tä ja mie­lel­lään koh­tuul­lis­ta pär­jää­mis­tä Suo­men kielellä.

Haku­me­net­te­ly:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me valin­nat teh­tä­vään heti, joten toi­mi ripeäs­ti ja jätä hake­muk­se­si, niin olem­me sinuun vii­py­mät­tä yhteydessä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty nyt sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Vesa Suo­mi­nen p. 040 307 5011,
vesa.suominen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pai­mio, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Teks­tii­li­huol­toa­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 4
Haku päät­tyy: 7.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 24.5.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12009228