Pesu­la­työn­te­ki­jä, kesä­työ, Mäntsälä

Etsim­me oma­toi­mi­sia pesu­la­työn­te­ki­jöi­tä kesän ajak­si Mäntsälään!

Haem­me pesu­la­työn­te­ki­jöi­tä kesäk­si töi­hin tun­net­tuun teks­tii­li­pal­ve­lua­lan yri­tyk­seen, joka työl­lis­tää sato­ja hen­ki­löi­tä. Yri­tys on eri­kois­tu­nut hotel­lien, ravin­to­loi­den ja ter­vey­den­huol­lon teks­tii­li­pal­ve­lui­hin. Heil­lä on todel­la pit­kät perin­teet teks­tii­li­pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­ses­sa, min­kä ansios­ta he voi­vat taa­ta asiak­kail­leen aina ammat­ti­tai­tois­ta, laa­du­kas­ta ja teho­kas­ta palvelua.

Työn kuvaus

Pesu­la­työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee pesu­lan tuo­tan­to­lin­jal­la. Työ sisäl­tää esi­mer­kik­si teks­tii­lien lajit­te­lua, pak­kaus­teh­tä­viä, suur­teol­li­suus­man­ke­lin käyt­tä­mis­tä ja mui­ta avus­ta­via teks­tii­li­huol­toa­lan teh­tä­viä. Osa työ­teh­tä­vis­tä on fyy­si­sem­piä, osa taas enem­män sor­mi­näp­pä­ryyt­tä vaativia.

Töi­tä teh­dään pää­sään­töi­ses­ti kah­des­sa vuo­ros­sa arki­sin ja vii­kon­lop­pui­sin, mut­ta on myös mah­dol­lis­ta teh­dä kol­mi­vuo­ro­työ­tä. Mikä­li haluat teh­dä yövuo­roa, vaa­di­taan täy­si-ikäi­syyt­tä. Työ­pai­kal­le pää­see kul­ke­maan jul­ki­sil­la. Työt alka­vat tou­ko-/ke­sä­kuus­sa ja jat­ku­vat aina­kin elo­kuun loppuun.

Tar­joam­me

Tar­joam­me sinul­le muka­van kesä­työn pesu­la­teh­tä­vien paris­sa elo­kuun lop­puun asti! Työ­hön tar­jo­taan hyvä pereh­dy­tys, joten aiem­paa koke­mus­ta ei edel­ly­te­tä. Pää­set työs­ken­te­le­mään muka­vas­sa työym­pä­ris­tös­sä kivo­jen työ­ka­ve­rei­den kans­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin periaatteet.

Odo­tam­me

Etsim­me reip­pai­ta ja oma­toi­mi­sia hen­ki­löi­tä. Toi­vom­me, että pys­tyt teke­mään töi­tä tou­ko-/ke­sä­kuus­ta elo­kuun lop­puun asti, ja toki työ­tun­neis­ta voi­daan myös neu­vo­tel­la. Pesu­laym­pä­ris­tös­sä on luon­nol­li­ses­ti pal­jon teks­tii­li­pö­lyä, joten valit­tu­jen työn­te­ki­jöi­den tulee pys­tyä työs­ken­te­le­mään pölyi­ses­sä ympäristössä.

Kaik­ki teh­tä­viin liit­ty­vä koke­mus kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ ollaan myös val­mii­ta opet­ta­maan alus­ta pitäen! Tär­kein­tä on toi­me­lias asen­ne ja halu oppia lisää pesulatyöstä.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Toi­vom­me, että lähe­tät hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja teh­tä­vä täy­te­tään heti sopi­vien hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: milla.paulamaki@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä yli 16 vuo­den koke­muk­sel­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 


Yhteys­hen­ki­lö: vantaa@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Mänt­sä­lä, Uusimaa
Työ alkaa: Tou­ko-/ke­sä­kuus­sa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 3‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Teks­tii­li­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 31.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10945712