Perä­mies, Tampere

Haem­me Perä­mies­tä asiak­kaal­lem­me Tam­pe­reen ja naa­pu­ri kun­tien aluei­den työmaille.

 

Työn kuvaus

Täs­sä työs­sä teh­tä­vä­nä on kai­vin­ko­neen perä­mie­hen työt monen­lai­sil­la eri työ­mail­la mm. Katusa­nee­rauk­sen, talon poh­jien, puis­to-aluei­den raken­ta­mi­sen, ran­ta­ra­ken­ta­mi­sen ja iso­jen raken­nus­työ­mai­den paris­sa. Koh­teet sijait­se­vat pää­osin Tam­pe­reen ja lähi­kun­tien alueil­la. Työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­viin. Töi­tä tar­jol­la pidem­mäk­si aikaa ja koh­teet vaih­te­le­vat. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kanssa.

Odo­tam­me sinulta

Aiem­paa koke­mus­ta perä­mie­hen teh­tä­vis­tä, mie­lel­lään infra-alal­ta, kuvien luku tai­toa ja täy­tyy osa­ta käyt­tää laa­se­ria.  Työ­tur­va- ja tie­tur­va­kort­ti vaa­di­taan teh­tä­vään. Alan kou­lu­tus kat­so­taan eduk­si, mut­ta ei ole pakol­li­nen. Työ­kie­le­nä on suomi.

Tar­joam­me

Muka­van ja vaih­te­le­van työn. Palk­kaus sovi­taan vas­taa­maan teki­jän osaa­mis­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

 


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 4.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13331194