Pel­ti­sep­pä, Vantaa

Van­taal­la sijait­se­van asia­kas­yri­tyk­sem­me tuot­teet val­mis­te­taan aina kun­kin raken­nus­koh­teen vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Yri­tyk­sen laa­duk­kaat tuot­teet, rää­tä­löi­ty teke­mi­nen ja alan pit­kä koke­mus näky­vät suju­va­na ja luo­tet­ta­va­na tekemisenä.

Haem­me nyt 

PELTISEPPÄÄ

Van­taan toimipisteelle! 

Työ kuvaus:

Etsim­me asiak­kaal­lem­me ammat­ti­tai­tois­ta pel­ti­sep­pää toteut­ta­maan mit­ta­ti­laus­työ­nä teh­tä­viä ilman­vaih­to­ka­na­va­jär­jes­tel­miä ja sen osia. Työ­tä teh­dään pää­asias­sa itse­näi­ses­ti, mut­ta myös pari­työ­nä työs­ken­te­le­mi­nen voi olla mah­dol­lis­ta pro­jek­ti­koh­tai­ses­ti, riip­puen työtehtävästä. 

Tar­joam­me:

Mie­lek­kään ja vaki­tui­sen työn ammat­ti­lais­ten paris­sa. Työ on kokoai­kai­nen ja työt teh­dään arki­sin klo 7- 15:30. Palk­kaus sovi­taan osaa­mi­sen mukaan ja Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Odo­tam­me:  

Raken­nus­pel­ti­se­pän kou­lu­tus kat­so­taan eduk­si. Odo­tam­me sinul­ta mie­lel­lään kykyä sovel­taa osaa­mis­ta­si pii­rus­tus­ten muo­dos­sa sekä myös val­miut­ta asia­kas­pal­ve­luun tilaus­ta­pah­tu­mien yhtey­des­sä. Kor­kea laa­tu teke­mi­ses­sä niin tuot­tei­den kuin pal­ve­lun osal­ta ovat suu­res­sa arvos­sa, joten odo­tam­me laa­du­kas­ta jäl­keä myös sinul­ta. Työs­ken­te­ly­kie­li on suo­men kie­li, joten odo­tam­me sitä myös sinulta.

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo haun aika­na, joten toi­mit­han ripeästi!

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehi­läi­ses­sä. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!


Yhteys­hen­ki­lö: vantaa@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusimaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukaan (TES)
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12106927