Pal­ve­luoh­jaa­ja, Turku

Clean­ti­me Oy etsii oma­toi­mis­ta pal­ve­luoh­jaa­jaa pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asiak­kaam­me Clean­ti­me Oy on vuon­na 1989 perus­tet­tu var­si­nais­suo­ma­lai­nen sii­vousa­lan yri­tys, joka työl­lis­tää Turun talous­a­lu­eel­la noin 200 työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin sii­vous­teh­tä­viin. Yri­tys on eri­kois­tu­nut marketti‑, raken­nus- ja teol­li­suus­sii­vouk­seen, mut­ta he tar­joa­vat asiak­kail­leen myös esi­mer­kik­si toimisto‑, yllä­pi­to- ja lop­pusii­vous­pal­ve­lu­ja. Kai­ken toi­min­nan kes­kiös­sä on laa­du­kas ja luo­tet­ta­va asia­kas­pal­ve­lu, johon koko hen­ki­lö­kun­ta on aidos­ti sitoutunut.

Työn kuvaus:

Pal­ve­luoh­jaa­ja­na työ­hö­si kuu­luu suo­rit­ta­van sii­vous­työn lisäk­si eri­lai­sia pie­niä huol­to­toi­mia, jär­jes­tel­män- ja kalen­te­rin käyt­töä sekä puhe­li­mes­sa teh­tä­vää asia­kas­työ­tä. Toi­mit työn­joh­to­tii­min jäse­ne­nä pal­ve­lue­si­hen­ki­löi­den sekä mui­den pal­ve­luoh­jaa­jien kans­sa. Lisäk­si työs­ken­te­let oman sii­vous­tii­mi­si esi­hen­ki­lö­nä, joten vas­taat myös pereh­dy­tys­teh­tä­vis­tä ja työnvalvonnasta.

Pal­ve­luoh­jaa­ja työs­ken­te­lee usein saman­ai­kai­ses­ti monien eri teh­tä­vien paris­sa, joten työ­päi­vät voi­vat olla hek­ti­siä. Työ­koh­teet ja ‑teh­tä­vät saat­ta­vat myös muut­tua työ­päi­vän aika­na, jol­loin teh­tä­vä­nä­si on jär­jes­tel­lä tii­min­sä aika­tau­lu vas­taa­maan muut­tu­nee­seen tilan­tee­seen. Työs­sä tar­vi­taan siis jous­ta­vuut­ta, pai­neen­sie­to­ky­kyä ja hyviä organisointitaitoja.

Clean­ti­me Oy:lla työ­kie­let ovat suo­mi ja englan­ti, joten pal­ve­luoh­jaa­ja­na käy­tät työs­sä­si päi­vit­täin molem­pia kie­liä. Töi­tä teh­dään pää­asias­sa arki­sin klo 7:00–15:00, mut­ta satun­nai­ses­ti vuo­ro­ja on myös viikonloppuisin.

Teh­tä­vään etsi­tään pit­kä­ai­kais­ta teki­jää, joka pys­tyi­si aloit­ta­maan mah­dol­li­sim­man pian! Hen­ki­lös­tö­lii­ga hoi­taa rek­ry­toin­nin, mut­ta valit­tu hen­ki­lö työl­lis­tyy suo­raan Clean­ti­me Oy:n kirjoille.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen päi­vä­työn moni­puo­lis­ten teh­tä­vien paris­sa luo­tet­ta­vas­sa sii­vousa­lan yri­tyk­ses­sä. Työ on hek­tis­tä, vas­tuul­lis­ta ja jous­ta­vuut­ta vaa­ti­vaa, mut­ta sen vas­ta­pai­nok­si Clean­ti­me Oy tar­jo­aa kat­ta­van pal­kit­se­mis­jär­jes­tel­män sekä jous­to­ja myös yri­tyk­sen puo­lel­ta. Saat teh­tä­vii­si laa­jan pereh­dy­tyk­sen ja ympä­ril­le­si muka­van ja ren­non työyh­tei­sön, jos­sa pide­tään huol­ta hyväs­tä työil­ma­pii­ris­tä. Clean­ti­me Oy tar­jo­aa sinul­le myös kat­ta­vat työ­ter­veys­pal­ve­lut Lää­kä­ri­kes­kus Aavassa.

Odo­tam­me:

Etsim­me sii­vousa­lan ammat­ti­lais­ta, jol­la on kiin­nos­tus­ta myös esi­hen­ki­lö­työs­ken­te­lyyn! Odo­tam­me siis mah­dol­li­sim­man moni­puo­lis­ta koke­mus­taus­taa eri­lai­sis­ta sii­vous­teh­tä­vis­tä, hyviä orga­ni­soin­ti- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja sekä oma­toi­mis­ta työ­asen­net­ta. Koh­tei­den välil­lä lii­ku­taan yri­tyk­sen autol­la, joten työs­sä tar­vi­taan ajo­tai­toa ja B‑ajokorttia.

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 13.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5270943