Pal­ve­luoh­jaa­ja, Pir­kan­maa, Tampere

Haem­me Pal­ve­luoh­jaa­jaa koti­sii­vouk­sen pariin Tam­pe­reen alueelle.

Työn kuvaan kuu­luu kotien sii­voa­mi­nen työ­pa­rin kans­sa, orga­ni­soi­da koh­teis­sa tapah­tu­va sii­voa­mi­nen ja yli­pää­tän­sä koh­tei­den sii­vous jär­jes­tys yms. Sii­vot­ta­vat koh­teet sijait­se­vat pää­osin Tam­pe­reel­la ja ajoit­tain naa­pu­ri­kun­nis­sa. Työ­suh­de on vaki­tui­nen ja koko­päi­väi­nen. Työ­ajat sijoit­tu­vat arki­päi­viin klo 08–17 välil­le jous­ta­vas­ti. Asiak­kaan toi­mi­ti­lat sijait­se­vat hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä Tam­pe­reen kes­kus­tan tuntumassa.

Odo­tam­me aikai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta Koti­sii­vouk­se­ta, suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, perus­hy­vää fyy­sis­tä kun­toa ja oma-aloit­tei­suut­ta, myös­kin B‑ajokorttia. Oma auto kat­so­taan eduk­se­si mut­ta ei ole pakollinen. 

Tar­joam­me vaki­tui­sen ja kokoai­kai­sen työn sii­vouk­sen paris­sa ja muka­van työil­ma­pii­rin. Työt alka­vat heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä ja palk­kaus mää­rit­tyy kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES:n mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Heti
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13286207