Pal­kan­las­ki­ja, Uusi­maa, Hel­sin­ki, Vantaa

Haem­me nyt asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me palkanlaskijaa! 

 

Asia­kas­yri­tyk­sem­me yhdis­tää moder­nil­la taval­la tuo­te­tut talous­hal­lin­non ja pal­kan­las­ken­nan pal­ve­lut moni­puo­li­seen vali­koi­maan neu­von­ta- ja laki­tu­ki­pal­ve­lui­ta. Kas­vu­yri­tys­ken­täs­sä yri­tys on tun­net­tu ja arvos­tet­tu kumppani.

 

Työn kuvaus:

Pal­kan­las­ki­ja­na tulet huo­leh­ti­maan eri kokois­ten asiakkaiden:

  • pal­kan­las­ken­nas­ta
  • neu­von­nas­ta ja ohjeistamisessa
  • asiak­kai­den puo­les­ta eri sidos­ryh­mien ja viran­omais­ten kans­sa asioinnista

 

Sinul­la on myös etä­työ­mah­dol­li­suus, mut­ta ensi­si­jai­se­na toi­mi­pis­tee­nä­si tuli­si ole­maan joko Hel­sin­ki, Van­taa tai Turku.

 

Toi­vom­me sinulta

  • asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä
  • tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja
  • työ­eh­to­so­pi­mus­ten ja laki­py­kä­lien tulkintakykyä
  • koke­mus­ta palkanlaskennasta
  • ohjel­mis­to-osaa­mis­ta (Procoun­tor tai Netvisor)
  • hyvää asen­net­ta

 

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta, tai suo­raan säh­kö­pos­tiin osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja voit kysel­lä HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­kal­ta; 044–7373900 tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ne Muot­ka janne.muotka@henkilostoliiga.fi 0447373900 Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Hel­sin­ki, Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: 2800–3400 Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 17.10.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 6.10.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5221159