Pal­kan­las­ki­ja, Turku

Pal­kan­las­ki­ja, Turku

Ripeän kas­vun myö­tä haem­me nyt uut­ta asian­tun­ti­jaa vah­vis­ta­maan palk­ka­hal­lin­non tiimiämme!

Oli­sit­ko sinä Hen­ki­lös­tö­lii­gan uusi pal­kan­las­ki­ja? Etsim­me nyt omaan Hen­ki­lös­tö­lii­gan tii­miim­me asia­kas­pal­ve­lu­hen­kis­tä palk­ka­hal­lin­non asian­tun­ti­jaa pal­kan­las­ken­nan ja HR-alan moni­puo­li­siin tehtäviin.

 Kas­vus­sa ole­va Hen­ki­lös­tö­lii­ga on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lun asian­tun­ti­jay­ri­tys, ja toi­mim­me Var­si­nais-Suo­men, Uuden­maan ja Pir­kan­maan alu­eel­la. Vii­me vuon­na lii­ke­vaih­tom­me oli n. 6,5M€, ja palk­kaa mak­soim­me yli 600 hen­ki­löl­le. Kuu­lum­me Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten Liit­toon ja täy­täm­me AA-luo­kan vakavaraisuusvaatimukset. 

Työn kuvaus:

Pal­kan­las­ki­ja­na hoi­dat yhdes­sä koke­neen pal­kan­las­ki­jam­me kans­sa vuo­kra­työn­te­ki­jöi­dem­me pal­kan­las­ken­taa sekä asia­kas­las­ku­tus­ta. Las­ket­ta­va­na­si on sekä kuu­kausi- että tun­ti­palk­ko­ja, ja tul­kit­set päi­vit­täi­ses­sä työs­sä­si usei­ta eri työ­eh­to­so­pi­muk­sia. Työ kat­taa pal­kan­las­ken­nan töi­den koko kir­jon alus­ta lop­puun saakka.

Las­ku­tuk­sen osal­ta teh­tä­vii­si kuu­lu­vat myyn­ti­res­kont­ran hoi­to, mak­su­val­von­ta ja nii­hin liit­ty­vä rapor­toin­ti. Palk­ka­hal­lin­to- ja las­ku­tus­oh­jel­ma­na käy­täm­me LikeIt-järjestelmää.

Työs­sä­si tuet yksi­köi­den vetä­jiä mm. työ­suh­tee­seen ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen ohjeis­tuk­siin ja tul­kin­taan liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä sekä var­mis­tat lain­sää­dän­nön nou­dat­ta­mi­sen hen­ki­lös­töön liit­ty­vis­sä asioissa.

 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me moni­puo­li­sen palk­ka­hal­lin­non työn, jous­ta­vat työ­ajat sekä tii­min ammat­ti­lais­ten ja esi­mie­hen tuen työ­hö­si. Meil­lä arvos­te­taan teke­mi­sen mei­nin­kiä ja luo­tam­me hen­ki­lös­töm­me osaa­mi­seen ja ammattitaitoon.

Hen­ki­lös­tö­lii­gal­la sinua odot­ta­vat iloi­set ja ammat­ti­tai­toi­set työ­ka­ve­rit sekä mie­le­käs ja innos­ta­va työympäristö.

 

Odo­tam­me:

Etsi­mäl­läm­me hen­ki­löl­lä on teh­tä­vään sovel­tu­va talous­hal­lin­non kou­lu­tus (esi­mer­kik­si AMK tai mer­ko­no­mi) sekä mie­lel­lään jon­kin ver­ran koke­mus­ta pal­kan­las­ken­nas­ta ja las­ku­tuk­ses­ta. Etsim­me tii­mim­me posi­tii­vis­ta ja toi­meen tart­tu­vaa työkaveria.

Työ on ajoit­tain kii­reis­tä, joten jous­ta­vuus ja kyky työs­ken­nel­lä jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti ovat tär­kei­tä omi­nai­suuk­sia­si. Työ­ta­pa­si on oma-aloit­tei­nen, tark­ka ja lop­puun saak­ka huolellinen.

Arvos­tam­me myös hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja­si. Asen­tees­ta­si lois­taa aito haluk­kuus neu­voa työn­te­ki­jöi­tä sekä HR-asian­tun­ti­joi­tam­me palk­ka-asiois­sa. Käy­tät suju­vas­ti Exce­liä ja suh­tau­dut myön­tei­ses­ti uusien tie­to­jär­jes­tel­mien oppimiseen.

Lähe­tät­hän hake­muk­se­si ja CV:n 1.6.2022 men­nes­sä palk­ka­pyyn­töi­neen.  Odo­tam­me hakemustasi!

 

Lisä­tie­to­ja

Lee­na Hari­la 25.–27.5. klo 9–16,  puh. 0207 129 603

Työn arvioi­tu alka­mi­sai­ka: sopi­muk­sen mukaan

 

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: Lee­na Hari­la, 25.–27.5. klo 9–16, puh. 0207 129 603
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Osapäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 1.6.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 13.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7170137