Pak­kaa­mo­työn­te­ki­jä, Kaarina

Etsim­me pak­kaa­mo­työn­te­ki­jää nimek­kää­seen elin­tar­vi­kea­lan yritykseen!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on moni­puo­li­nen kanan­mu­na-alan yri­tys, jon­ka juu­ret ovat Muna­kun­nan toi­min­nas­sa. Yri­tyk­sen tuot­teet ovat olleet tut­tu ja vas­tuul­li­nen valin­ta suo­ma­lai­sil­le kulut­ta­jil­le jo vuo­des­ta 1955. Tuot­teet ovat aina häkit­tö­miä ja ne tuo­te­taan aidoil­la suo­ma­lai­sil­la per­he­ti­loil­la. Nii­den lisäk­si yri­tys val­mis­taa moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia kanan­mu­na­tuot­tei­ta esi­mer­kik­si ammat­ti­keit­tiöil­le ja teol­li­suu­teen sekä tuo­tan­to­lait­teis­to­ja sii­pi­kar­jan­tuo­tan­toon kokonaispalveluna. 

Suo­men tun­ne­tuin kanan­mu­nabrän­di kai­paa nyt lisä­voi­mia tär­ke­ään teh­tä­vään jalos­te­tah­taal­le. Ter­ve­tu­loa jalos­te­tii­miin muka­vaan porukkaan!

Työn kuvaus:

Työn­ku­vaa­si täs­sä työs­sä kuu­luu pää­asias­sa tuo­tan­non pak­kaus­puo­len työ­teh­tä­vät. Työs­ken­te­ly-ympä­ris­tö on huo­neen­läm­pöi­nen varastotila.

Työ­tä teh­dään pää­asias­sa maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin. Vii­kon­lo­put ovat vapaat. Työ­vuo­rot ovat usein valit­ta­vis­sa joko aamu- tai ilta­vuo­roil­le. Vuo­rot ovat n. 4 tun­nin pitui­sia. Aamu­vuo­ro on klo 8–12 ja ilta­vuo­ro klo 16–20. Työ on keik­ka­muo­tois­ta ja sopii hyvin myös esi­mer­kik­si opiskelijalle. 

Työ alkaa mah­dol­li­sim­man pian. Työ­paik­ka sijait­see Piis­pan­ris­til­lä hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä, joten työ­pai­kal­le on mah­dol­lis­ta pääs­tä myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen.

Odo­tam­me:

Työ­hön valit­ta­val­la voi olla entuu­des­taan koke­mus­ta vas­taa­vis­ta varas­to­puo­len teh­tä­vis­tä, mut­ta se ei ole vält­tä­mä­tön­tä. Tär­keäm­pää on rei­pas, ahke­ra ja pel­kää­mä­tön asen­ne työs­ken­te­lyyn! Työ vaa­tii jon­kin ver­ran tark­kuut­ta ja huo­lel­li­suut­ta. Työ­hön valit­ta­val­ta edel­ly­te­tään kykyä työs­ken­nel­lä tar­jot­tu­jen työ­ai­ko­jen mukaisesti.

Tar­joam­me: 

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, ark. klo 8–16 p. 0207 129 607, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kaa­ri­na, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kau­pan B2 TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 27.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13535475