Pak­kaa­ja lei­po­mo­kah­vi­laan, Espoo

Haus­sa kokoai­kai­nen pak­kaa­ja lei­po­mo­kah­vi­laan Esposeen!

Asiak­kaam­me on pit­kään toi­mi­nut, perin­tei­nen lei­po­mo­y­ri­tys, joka on tun­net­tu vah­vas­ta ammat­ti­tai­dos­taan sekä suo­si­tuis­ta lei­po­mo­kah­vi­lois­taan. Tuo­te­va­li­koi­maan kuu­lu­vat laa­duk­kaat lei­vät ja säm­py­lät sekä eri­lai­set kakut, pit­kot, vii­ne­rit, mun­kit ja suo­lai­set lei­von­nai­set. Yri­tys työl­lis­tää noin sata työn­te­ki­jää lei­po­mois­sa ja lei­po­mo­kah­vi­lois­sa ympä­ri Suomea.

Työn kuvaus

Täs­sä työs­sä tulet toi­mi­maan lei­po­mon ”moni­toi­mi­hen­ki­lö­nä”. Työn­ku­vaan kuu­luu lei­po­mo­tuot­tei­den pak­kaus, esil­le­pa­no sekä mui­ta avus­ta­via töi­tä leipomossa. 

Työ­suh­de on pit­kä­kes­toi­nen ja työ­tun­te­ja on 30–40h/vko aamu­vuo­ros­sa. Lei­po­mo­kah­vi­la sijait­see Ison Ome­nan kaup­pa­kes­kuk­ses­sa, erit­täin hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la. Työn voi aloit­taa heti.

Tar­joam­me

Tar­joam­me sinul­le muka­van pak­kaa­mo­työn arvos­te­tus­sa ja laa­duk­kaas­sa suo­ma­lai­ses­sa lei­po­mo­y­ri­tyk­ses­sä. Saat teh­tä­vii­si hyvän pereh­dy­tyk­sen ja viih­tyi­sän työym­pä­ris­tön. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan (Kau­pan TES).

Odo­tam­me

Sinul­la ei tar­vit­se olla vas­taa­vis­ta töis­tä aikai­sem­paa koke­mus­ta, vaan työ­hön tart­tu­va ja rei­pas asen­ne riit­tää. Toi­vom­me, että pys­tyt työs­ken­te­le­mään kokoai­kai­ses­ti. Tar­vit­set hyvää suo­men kie­len tai­toa sekä huo­lel­li­sen ja ripeän otteen työ­hön. Hygie­nia­pas­si vaa­di­taan. Olet­han täysi-ikäinen. 

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Voit jät­tää yhteys­tie­to­si haku­lo­mak­keel­la hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä arki­sin klo 10–14: puh. 0400 167 793 / vantaa@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Pir­kan­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

 

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 0400 167 793 / vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Uusi­maa Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 6 — 12 kk Palk­kaus: Kau­pan TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 5.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 21.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8822116