Pak­kaa­ja, keik­ka­työ, Espoo

Haus­sa keik­ka­työn­te­ki­jöi­tä pak­kaa­moon Esposeen!

Työn kuvaus

Olet­ko lisä­tie­nes­tiä vail­la? Haem­me nopeal­la aika­tau­lul­la pak­kaa­jia keik­ka­työ­hön Espooseen.

Työs­ken­te­let tun­ne­tun elin­tar­vi­key­ri­tyk­sen pak­kaa­mos­sa Espoos­sa erit­täin hyvien lii­ken­neyh­teyk­sien varrella. 

Tar­joam­me

Tar­jol­la rei­pas­ta ja muka­vaa keik­ka­työ­tä mauk­kai­den elin­tar­vik­kei­den pak­kaa­mos­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa vähin­tää työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan sekä aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut.

Odo­tam­me

Sinul­la ei tar­vit­se olla vas­taa­vis­ta töis­tä aikai­sem­paa koke­mus­ta, vaan työ­hön tart­tu­va ja rei­pas asen­ne riit­tää. Tar­vit­set koh­tuul­lis­ta suo­men kie­len tai­toa sekä huo­lel­li­sen otteen työ­hön. Olet­han jo täysi-ikäinen.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Voit jät­tää yhteys­tie­to­si haku­lo­mak­keel­la hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­vis­tä: puh. 044 7373 900 / vantaa@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Pir­kan­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 044 7373 900 / vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Espoo, Uusi­maa Työ alkaa: sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Osa­päi­vä­työ Työn kes­to: Alle 11 pv Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 10 Haku päät­tyy: 22.5.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 13.5.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7170510