Pak­kaa­ja, Kan­ta-Häme, Hämeen­lin­na, Pirkanmaa

Etsim­me elin­tar­vi­kea­lan teol­li­suu­teen pak­kaa­jaa Hämeenlinnaan! 

Työn kuvaus:

Teh­tä­viin kuu­luu elin­tar­vi­ke­teh­taan lin­jas­toil­la elin­tar­vik­kei­den pak­kaa­mis­ta ja eti­ke­töin­tiä. Työ on 2‑vuorotyötä. Työt alka­vat juhan­nuk­sen jäl­keen ja jat­ku­vat omas­ta toi­vees­ta­si riip­puen joko elo­kuun lop­puun tai syys­kuun puo­leen­vä­liin. Tämän jäl­keen on mah­dol­lis­ta vie­lä saa­da jat­koa pidem­mäl­le lop­pu­vuo­teen. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa. Huo­mioit­han, että työ­paik­ka sijait­see noin 20km pääs­tä Hämeen­lin­nan kes­kus­tas­ta, joten työ­pai­kal­le kul­ke­mi­seen tar­vi­taan oma auto. 

Odo­tam­me sinulta:

  • aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta elin­tar­vi­ke­teol­li­suu­des­ta (ei välttämätöntä)
  • perus­hy­vää fyy­sis­tä kun­toa ja suo­men kie­len taitoa
  • hygie­nia­pas­sia

Tar­joam­me sinulle

  • Mää­rä­ai­kai­sen työ­pai­kan, jos­sa mah­dol­li­suus jatkoon
  • Elin­tar­vi­kea­lan TES:n mukai­sen palk­kauk­sen. Perus­palk­ka on käy­tän­nös­sä 11,92€/h. 
  • Muka­van työ­po­ru­kan ja sel­keät työtehtävät

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen, p. 040 196 8986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kan­ta-Häme, Hämeen­lin­na, Pir­kan­maa, Kan­ta-Häme, Pirkanmaa
Työ alkaa: Kesä-heinäkuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lo­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 3
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12116864