Osal­lis­tu­va työn­joh­ta­ja, Turku

Lei­po­mo Salo­nen etsii tuo­tan­non työn­joh­ta­jaa vaki­tui­seen työsuhteeseen!

Asiak­kaam­me Lei­po­mo Salo­nen Oy on vuon­na 1905 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka ydin­osaa­mis­ta on mais­tu­van ruo­ka- ja kah­vi­lei­vän val­mis­tus. Lei­po­mo Salo­nen on tun­net­tu pit­käs­tä koke­muk­ses­taan ja sen tuo­mas­ta vah­vas­ta ammat­ti­tai­dos­ta. Yri­tyk­sen tuo­te­va­li­koi­ma koos­tuu säm­py­löis­tä, arte­saa­ni­lei­vis­tä, tum­mas­ta lei­väs­tä, pit­kois­ta ja mun­keis­ta, joi­den val­mis­tuk­ses­ta vas­taa noin 140 lei­po­moa­lan ammattilaista.

Työn kuvaus:

Osal­lis­tu­va työn­joh­ta­ja työs­ken­te­lee lei­po­mon tuo­tan­nos­sa suo­rit­ta­vien teh­tä­vien paris­sa toi­mien samal­la esi­hen­ki­lö­nä muil­le tuo­tan­to­työn­te­ki­jöil­le. Suo­rit­ta­vaan työ­hön kuu­luu ruo­ka­lei­pä­lin­jas­tol­la työs­ken­te­lyä, konei­den käyt­töä, tai­ki­nan val­mis­tus­ta, tuot­tei­den kir­jaus­ta ja laa­dun­val­von­taa. Esi­hen­ki­lö­työ­hön kuu­lu taas esi­mer­kik­si tie­dot­ta­mis­ta, työ­vuo­ro­jär­jes­te­lyä ja vuo­ro­jen paik­kaus­ta sekä laa­tu­jär­jes­tel­män nou­dat­ta­mi­ses­ta huo­leh­ti­mis­ta ja sii­hen liit­ty­viä käy­tän­nön asioi­ta. Työs­sä käy­tet­tä­vät jär­jes­tel­mät ovat: Mic­ro­soft Navi ja Mic­ro­soft Office ja kunnossapitojärjestelmä.

Töi­tä teh­dään sun­nun­tais­ta lau­an­tai­hin vaih­tu­vis­sa vuo­rois­sa. Lei­po­mo sijait­see Turus­sa Vähä­heik­ki­län­tiel­lä, ja töi­hin pää­see pää­sään­töi­ses­ti kul­ke­maan hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttäen.

Lähe­tät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na ja täy­täm­me pai­kan heti löy­det­tyäm­me sopi­van tekijän!

Tar­joam­me:

Lei­po­mo Salo­nen tar­jo­aa sinul­le moni­puo­li­sen ja vas­tuul­li­sen työn­ku­van, johon sisäl­tyy sekä suo­rit­ta­vaa työ­tä että esi­hen­ki­lö­työs­ken­te­lyä. Saat vaki­tui­sen työn arvos­te­tus­sa per­hey­ri­tyk­ses­sä, ja pää­set myös mukaan toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Sinul­le tar­jo­taan kat­ta­va pereh­dy­tys työ­teh­tä­viin ja yri­tyk­sen toi­min­taan, min­kä ansios­ta pää­set nopeas­ti teke­mään työ­tä itsenäisesti.

Odo­tam­me:

Etsim­me inno­va­tii­vis­ta ja oma-aloit­teis­ta elin­tar­vi­kea­lan ammat­ti­lais­ta, jol­la on hyvät val­miu­det esi­hen­ki­lö­työs­ken­te­lyyn! Odo­tam­me siis työ­ko­ke­mus­ta nopea­tem­poi­ses­ta elin­tar­vi­ke- tai lei­po­mo­työs­tä, halua teh­dä suo­rit­ta­vaa ja fyy­sis­tä työ­tä sekä erin­omai­sia vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja. Työs­sä tar­vi­taan myös toi­meen tart­tu­vaa asen­net­ta sekä kär­si­väl­lis­tä ja ymmär­tä­vää suh­tau­tu­mis­ta mui­ta ihmi­siä ja muut­tu­via tilan­tei­ta koh­taan. Koke­mus esi­hen­ki­lö­työs­tä kat­so­taan tie­ten­kin eduk­si, mut­ta tär­kein­tä on moti­vaa­tio ja kiin­nos­tus näi­tä teh­tä­viä kohtaan.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 3‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Lei­po­moa­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 17.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5170656