Osal­lis­tu­va jako­kes­kus­tar­kas­ta­ja, Salo

Salon Kes­kus­pa­ja Oy etsii osal­lis­tu­vaa jako­kes­kus­tar­kas­ta­jaa pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asiak­kaam­me Salon Kes­kus­pa­ja Oy on vuon­na 1987 perus­tet­tu säh­kö­kes­kus­ten suun­nit­te­luun ja val­mis­tuk­seen kes­kit­ty­nyt yri­tys. Yhtiö on eri­kois­tu­nut teol­li­suu­den, raken­nusa­lan ja puo­lus­tus­voi­mien rat­kai­sui­hin. Salon kes­kus­pa­ja suun­nit­te­lee ja val­mis­taa kaik­ki säh­kö­kes­kuk­set rää­tä­löi­dys­ti asiak­kai­den tar­pei­den mukaan, aina 4000 A asti.

Työn kuvaus:

Osal­lis­tu­va jako­kes­kus­tar­kas­ta­ja työs­ken­te­lee moni­puo­li­ses­ti kalus­tus- ja kyt­ken­tä­töi­den paris­sa sekä osal­lis­tuu lop­pu­tar­kas­tuk­siin. Töi­tä teh­dään arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa yri­tyk­sen toi­mi­ti­lois­sa Salon Meriniityssä.

Lähe­tät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na ja täy­täm­me pai­kan heti löy­det­tyäm­me sopi­van tekijän!

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen päi­vä­työn moni­puo­lis­ten työ­teh­tä­vien paris­sa vakaas­sa var­si­nais­suo­ma­lai­ses­sa yri­tyk­ses­sä. Salon Kes­kus­pa­ja Oy tar­jo­aa sinul­le kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen, jon­ka avul­la pää­set hel­pos­ti osak­si yri­tyk­sen ammat­ti­tai­tois­ta tii­miä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me osaa­vaa ja ammat­ti­tai­tois­ta säh­kö­asen­ta­jaa, joten odo­tam­me sinul­ta tek­nis­ten pii­rus­tus­ten syvem­pää ymmär­rys­tä, säh­kö­alan kou­lu­tus­ta ja vähin­tään vii­den vuo­den koke­mus­ta säh­kö­alan teh­tä­vis­tä.
Haki­jan ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se tun­tea jako­kes­kuk­sia ennal­ta, mut­ta se kat­so­taan suu­rek­si eduk­si. Jako­kes­kus­a­sen­ta­jan työ on itse­näis­tä ja vas­tuul­lis­ta, ja odo­tam­me­kin sinul­ta oma-aloit­teis­ta, rei­pas­ta ja luo­tet­ta­vaa työotetta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Salo, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 6.2.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 24.1.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 6216943