Osa-aikai­nen yllä­pi­to­sii­voo­ja, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Yllä­pi­to­sii­voo­jaa Tam­pe­reen Keskustaan!

Tar­jol­la on osa-aikai­nen työ pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä, joka tar­jo­aa kan­nus­ta­van palk­kauk­sen lisäk­si kat­ta­vat työ­suh­de-edut ja tukee amma­til­li­sen osaa­mi­se­si kehittymistä. 

Työ­teh­tä­vä­si on sii­vo­ta eri toi­mi­ti­lo­ja Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa. Työ­ajat sijoit­tu­vat to-la klo 6–12 välil­le. Työ­suh­de sol­mi­taan suo­raan asia­kas­yri­tyk­sem­me kans­sa ja työt alka­vat sopi­muk­sen mukaan mah­dol­li­sim­man pian. 

Sovit hyvin tähän teh­tä­vään, jos olet tark­ka ja huo­lel­li­nen, sekä sinul­ta löy­tyy aikai­sem­paa työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vas­ta työs­tä ja pys­tyt nou­dat­ta­maan asiak­kaan tark­ko­ja vaatimuksia. 

 

Täs­sä työssä

  • Työs­ken­te­let Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa sijait­se­vis­sa työkohteissa
  • Töi­tä tar­jol­la pidem­mäk­si aikaa
  • Työt teh­dään to-la klo 6–12 välillä

Odo­tam­me sinulta

  • Koke­mus­ta sii­vous­työs­tä ja/tai sovel­tu­van koulutuksen
  • Asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­sen asen­teen työntekoon
  • Huo­lel­li­suut­ta ja tarkkuutta

Tar­joam­me

  • Muka­van osa-aikai­sen työn, jota teh­dä vaik­ka opis­ke­lu­jen ohessa
  • Osaa­mis­ta vas­taa­van palk­kauk­sen + lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­dun sekä mui­ta etuja
  • työ­pai­kan vakaas­ta ja pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yrityksestä

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi

Huo­maat­han: Tämä on suo­ra­rek­ry­toin­ti, jos­sa rek­ry­toin­tia hal­lin­noi Hen­ki­lös­tö­lii­ga, mut­ta työ­so­pi­mus sol­mi­taan suo­raan rek­ry­toi­van yri­tyk­sen kans­sa.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian/Sopimuksen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943257