Osa-aikai­nen myy­mä­lä­sii­voo­ja, Raisio

Clean­ti­me Oy etsii osa-aikais­ta myy­mä­lä­sii­voo­jaa Raisioon!

Asiak­kaam­me Clean­ti­me Oy on vuon­na 1989 perus­tet­tu var­si­nais­suo­ma­lai­nen sii­vousa­lan yri­tys, joka työl­lis­tää Turun talous­a­lu­eel­la noin 200 työn­te­ki­jöi­tä eri­lai­siin sii­vous­teh­tä­viin. Yri­tys on eri­kois­tu­nut marketti‑, raken­nus- ja teol­li­suus­sii­vouk­seen, mut­ta he tar­joa­vat asiak­kail­leen myös esi­mer­kik­si toimisto‑, yllä­pi­to- ja lop­pusii­vous­pal­ve­lu­ja. Kai­ken toi­min­nan kes­kiös­sä on laa­du­kas ja luo­tet­ta­va asia­kas­pal­ve­lu, johon koko hen­ki­lö­kun­ta on aidos­ti sitoutunut.

Työn kuvaus:

Myy­mä­lä­sii­voo­ja­na työs­ken­te­let arki- ja lau­an­tai­aa­mui­sin Rai­sion K‑Supermarketissa. Työ­hö­si kuu­luu ylei­siä myy­mä­lä­sii­vous­teh­tä­viä, kuten lat­tioi­den pesua ajet­ta­vaa sii­vous­ko­net­ta käyt­täen, mop­paus­ta, pöly­jen pyyh­ki­mis­tä ja hen­ki­lö­kun­nan tilo­jen siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mis­ta. Sii­vous­ko­neen käyt­töön ja mui­hin työ­teh­tä­viin tar­jo­taan kat­ta­va perehdytys.

Töi­tä teh­dään jous­ta­vas­ti 2–3 vuo­roa vii­kos­sa arki- ja lau­an­tai­aa­mui­sin. Työ­ai­ka on pää­asias­sa klo 5:30–8:30, mut­ta jos­kus tar­jol­la saat­taa olla pidem­piä­kin vuo­ro­ja. Työn voi hyvin yhdis­tää siis opis­ke­lu­jen tai toi­sen osa-aika­työn oheen. Halu­tes­sa­si voit mah­dol­li­ses­ti saa­da Clean­ti­me Oy:lta myös lisää vuo­ro­ja muis­ta työkohteista.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen osa-aika­työn moni­puo­lis­ten teh­tä­vien paris­sa luo­tet­ta­vas­sa sii­vousa­lan yri­tyk­ses­sä. Työ sopii myös opin­to­jen tai toi­sen osa-aika­työn rin­nal­le. Saat Clean­ti­me Oy:lta teh­tä­vii­si kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen, joten aiem­paa sii­vous­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta! Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me sii­vousa­las­ta kiin­nos­tu­nut­ta työn­te­ki­jää, joka pys­tyy työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti sekä arki- että lau­an­tai­aa­mui­sin. Odo­tam­me rei­pas­ta ja oma­toi­mis­ta asen­net­ta, hyviä vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja ja halua teh­dä liik­ku­vaa työ­tä. Aiem­pi sii­vous­ko­ke­mus kat­so­taan eduk­si, mut­ta työ­hön ollaan val­mii­ta pereh­dyt­tä­mään myös alus­ta pitäen!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Rai­sio, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Heti!
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.11.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.11.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5650687