Osa-aikai­nen koti­sii­voo­ja, Turku

Haem­me asiak­kaal­lem­me koti­sii­voo­jaa Turun alueelle!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me Koti­pal­ve­lu Mäki­nen Oy tar­jo­aa omil­le asiak­kail­leen koti­sii­vous­ta ja piha­työ­tä aina laa­dus­ta tin­ki­mät­tä! Yri­tys on perus­tet­tu vuon­na 2022 ja sen koti­kun­ta on Turus­sa. Pal­ve­lui­ta tar­jo­taan Var­si­nais-Suo­men alueelle.

Työn kuvaus:

Koti­sii­voo­jan teh­tä­vä­nä on sii­vo­ta asiak­kaan koti hänen toi­vei­den­sa mukai­ses­ti. Taval­lis­ten sii­vous­töi­den lisäk­si työ­hön saat­taa kuu­lua esi­mer­kik­si ikku­noi­den pesua tai pie­niä piha­töi­tä, kuten hara­voin­tia ja nur­mi­kon leik­kuu­ta. Työ­tä teh­dään asiak­kai­den kodeis­sa, joten hyvät käy­tös­ta­vat ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot ovat ehdot­to­man tärkeitä!

Työ­koh­teet sijait­se­vat päi­vä­vuo­ros­sa Turus­sa ja lähia­lueil­la. Koh­tei­den välil­lä kul­je­taan yri­tyk­sen autol­la. Oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suus on myös toivottavaa.

Työ­hön etsi­tään mah­dol­li­ses­ti pit­kä­ai­kais­ta­kin teki­jää, joka voi­si aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian. Töi­tä on vii­koit­tain noin 2–3 vuo­roa ja työ­ai­ka on klo 8–16 välil­lä. Työ­tä tar­jol­la aina­kin kesäl­le, mut­ta mah­dol­li­suus on pidem­piai­kai­seen­kin työhön.

Odo­tam­me:

Työ­hön valit­ta­val­ta odo­tam­me ilois­ta ja rei­pas­ta asen­net­ta työn­te­koon. Oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suus on plus­saa, mut­ta ei kui­ten­kaan pakol­lis­ta. Työ­hön valit­ta­val­ta toi­vom­me B‑ajokorttia. Työ­hön tar­jo­taan hyvä pereh­dy­tys, mut­ta toi­vom­me jon­kin ver­ran aiem­paa koke­mus­ta sii­vousa­lan työs­tä. Työ on liik­ku­vaa ja fyy­sis­tä, joten odo­tam­me hyvää perus­kun­toa. Työs­sä tar­vi­taan suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, luo­tet­ta­vuut­ta, hyviä yhteis­työ- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja sekä oma­toi­mis­ta ja teho­kas­ta työotetta.

 

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

17-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­ala­ny­ri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, ark. klo 8–16 p. 0207 129 607, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lo­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12112295