Osa-aikai­nen koti­sii­voo­ja, Turku

Etsim­me asiak­kal­lem­me osa-aikais­ta koti­sii­voo­jaa pit­kä­ai­kai­seen työsuhteeseen!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on vuon­na 2004 perus­tet­tu tur­ku­lai­nen yri­tys, joka on eri­kois­tu­nut eri­lai­siin sii­vous­pal­ve­lui­hin. Yri­tys tar­jo­aa asiak­kail­leen luo­tet­ta­vaa ja moni­puo­lis­ta osaa­mis­ta jous­ta­vas­ti asiak­kaan tar­pei­den mukaan. Heil­le lois­ta­va asia­kas­pal­ve­lu on kai­ken toi­min­nan perus­ta­na, ja yri­tys pyr­kii­kin aina tar­joa­maan asiak­kail­leen par­haat mah­dol­li­set siivousratkaisut.

Työn kuvaus:

Koti­sii­voo­jan teh­tä­vä­nä on sii­vo­ta asiak­kaan koti hänen toi­vei­den­sa mukai­ses­ti. Taval­lis­ten sii­vous­töi­den lisäk­si työ­hön saat­taa kuu­lua esi­mer­kik­si ikku­noi­den pesua tai tava­roi­den rai­vaus­ta. Työ­tä teh­dään asiak­kai­den kodeis­sa, joten hyvät käy­tös­ta­vat ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­dot ovat ehdot­to­man tärkeitä!

Työ­koh­teet sijait­se­vat päi­vä­vuo­ros­sa Turus­sa ja lähia­lueil­la. Töi­tä teh­dään aina pareit­tain ja koh­tei­den välil­lä lii­ku­taan yhdes­sä autolla.

Työ­hön etsi­tään pit­kä­ai­kais­ta teki­jää, joka voi­si aloit­taa mah­dol­li­sim­man pian. Töi­tä on vii­koit­tain noin 10–15 tun­tia ja työ­ai­ka on klo 8–16 välil­lä, joten työ sopii oma­toi­mis­ten tai ilta­pai­not­teis­ten opin­to­jen oheen.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löil­le tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen ja liik­ku­van sii­vous­työn moder­nis­sa sii­vousa­lan yri­tyk­ses­sä. Työ sopii erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si opis­ke­li­jal­le, joka halu­aa työs­ken­nel­lä opin­to­jen ohel­la noin 2 vuo­roa vii­kos­sa. Saat työ­hön kat­ta­van ja perus­teel­li­sen pereh­dy­tyk­sen, joten aiem­pi koke­mus ei ole pakol­lis­ta. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me B‑ajokorttia, sil­lä työ­hön kuu­luu koh­tees­ta toi­seen siir­ty­mis­tä autoa käyt­täen. Oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suus on plus­saa, mut­ta ei kui­ten­kaan pakol­lis­ta. Aiem­paa sii­vous­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta, sil­lä työ­hön ollaan val­mii­ta tar­joa­maan kat­ta­va pereh­dy­tys! Työ on liik­ku­vaa ja fyy­sis­tä, joten odo­tam­me hyvää perus­kun­toa. Työs­sä tar­vi­taan suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, luo­tet­ta­vuut­ta, hyviä yhteis­työ- ja asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja sekä oma­toi­mis­ta ja teho­kas­ta työotetta.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan­ni­ka Haa­vis­to, p.0207 129 600 (arki­sin klo 8–16), jannika.haavisto@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 30.11.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.11.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5650678