Osa-Aikai­nen Koti­sii­voo­ja, Pir­kan­maa, Kan­ga­sa­la, Tampere

Haem­me Osa-aikais­ta Koti­sii­voo­jaa Tam­pe­reen ja Kan­ga­sa­lan alueelle.

Työn kuvaan kuu­luu kotien sii­voa­mi­nen Tam­pe­reen ja Kan­ga­sa­lan alu­eel­la, jot­ka ovat koh­tuul­li­sen lähel­lä toi­si­aan. Työ­ai­ka aluk­si noin 50h-60h/1kk. Työ­ajat ja koh­teet ovat sovit­ta­vis­sa ennak­koon, työ­ai­ka sijoit­tuu 08–16 välil­le jous­ta­vas­ti. Kaik­ki tar­vit­ta­vat työ­vä­li­neet ovat koh­teis­sa jo valmiina.

Odo­tam­me suju­vaa suo­men kie­len tai­toa, perus­hy­vää fyy­sis­tä kun­toa ja oma-aloit­tei­suut­ta. B‑ajokorttia ja oma auto kat­so­taan suu­rek­si eduksi(oman auton käy­tös­tä mak­se­taan km kor­vaus), mut­ta ei pakol­lis­ta, myös­kin aiem­pi koke­mus koti­sii­vouk­ses­ta kat­so­taan eduk­se­si. Tär­keim­pi­nä kri­tee­rei­nä on teke­vä työ­ote ja mah­dol­li­suus sitou­tua pidem­mäk­si aikaa työ­hön, tar­jol­la vaki­tui­nen paikka. 

Tar­joam­me vaki­tui­sen ja osa-aikai­sen työn sii­vouk­sen paris­sa ja muka­van työil­ma­pii­rin. Työt alka­vat heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä ja palk­kaus mää­rit­tyy valit­ta­van hen­ki­lön osaa­mi­sen mukaan, hyväl­le teki­jäl­le mak­se­taan sen mukaan! Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Jätä hake­mus jär­jes­tel­män kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisällä.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Kan­ga­sa­la, Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Heti
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943249