Osa-aikai­nen kerrossiivooja/KESÄTYÖ, Naan­ta­li

Asiak­kaam­me etsii kesäk­si kah­ta osa-aikais­ta ker­ros­sii­voo­jaa loma­koh­teen mök­kien sii­vouk­seen!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on 60-vuo­tias loma­ko­ti, joka jär­jes­tää asiak­kail­leen majoi­tuk­sen lisäk­si eri­lai­sia hyvin­voin­tie­lä­myk­siä; esi­mer­kik­si ren­tout­ta­via hoi­to­ja, moni­puo­lis­ta lii­kun­taa, hyvin­voin­ti­luen­to­ja ja luon­nos­ta naut­ti­mis­ta. Loma­ko­ti sijait­see Turun saa­ris­tos­sa, luon­non­kau­niis­sa Rymät­ty­län enti­ses­sä kun­nas­sa, joka lii­tet­tiin vuon­na 2009 osak­si Naan­ta­lia.

Työn kuvaus:

Työ­hön kuu­luu loma­ko­din yleis­ten tilo­jen ja lomai­li­joi­den huo­nei­den sii­voa­mi­nen. Työ­teh­tä­vät sisäl­tä­vät esi­mer­kik­si imu­roin­tia, ros­kien kerää­mis­tä, pöly­jen pyyh­mi­si­tä ja laka­noi­den vaih­ta­mis­ta. Työ­hön kuu­luu myös vuo­ro­vai­ku­tus­ta loma­ko­din asuk­kai­den kans­sa, joten työs­sä tar­vi­taan sii­vous­tai­to­jen lisäk­si myös hyviä asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja!

Töi­tä on tar­jol­la kesä-elo­kuun aika­na 1–2 ker­taa vii­kos­sa. Työ­päi­vät alka­vat klo 9.00. Työ­paik­ka sijait­see Rymät­ty­läs­sä, ja töi­hin pää­se­mi­nen vaa­tii mah­dol­li­suu­den käyt­tää omaa autoa tai muu­ta kul­ku­pe­liä.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me rei­pas­ta asen­net­ta, asia­kas­pal­ve­lu­hen­ki­syyt­tä ja mah­dol­li­suut­ta kul­kea töi­hin Rymät­ty­lään. Aiem­mas­ta sii­vous­ko­ke­muk­ses­ta on hyö­tyä, mut­ta työ ollaan val­mii­ta myös opet­ta­maan! Arvos­tam­me myös oma­toi­mi­suut­ta, posi­tii­vi­suut­ta ja tark­kuut­ta!

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me osa-aikai­sen kesä­työn upeas­sa Turun saa­ris­tos­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Mikä­li näet itse­si työs­ken­te­le­mäs­sä osa­na kan­nus­ta­vaa ammat­ti­lais­ten poruk­kaa, jätät­hän meil­le hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. 

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Ter­hi Sol­mu­la, terhi.solmula@henkilostoliiga.fi. Tie­dus­te­lut arki­sin klo 8–16 nume­roon 0207 129 607.
Työ­pai­kan osoi­te: Naan­ta­li, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Kesä­kuus­sa
Työ­ai­ka: Muu osa-aika­työ
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 30.04.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 25.02.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 912966