Osa-aikai­nen kah­vi­la­työn­te­ki­jä, Turku

Asiak­kaam­me etsii osa-aikais­ta kah­vi­la­työn­te­ki­jää Aura­joen ran­nal­la sijait­se­vaan kahvilaan!

Asiak­kaam­me on Turus­sa Aura­joen ran­nal­la sijait­se­va viih­tyi­sä kah­vi­la, joka on pal­vel­lut asiak­kai­taan jo yli 20 vuot­ta. Kah­vi­lan moni­puo­li­nen eri­kois­kah­vi- ja tee­va­li­koi­ma pal­ve­lee vaa­ti­vam­paa­kin asia­kas­kun­taa. Kah­vi­lal­la on myös A‑oikeudet. Kuu­mien ja kyl­mien juo­mien lisäk­si tar­jol­la on päi­vit­täin lei­vot­tu­ja kah­vi­lei­piä, täy­tet­ty­jä säm­py­löi­tä ja uuni­tuo­rei­ta piiraita.

Työn kuvaus:

Työ­teh­tä­vät ovat moni­puo­li­sia ja vaih­te­le­via kah­vi­la­ra­vin­to­lan teh­tä­viä: asia­kas­pal­ve­lua, kas­sa­teh­tä­viä, tar­joi­lua, pöy­tien pyyh­ki­mis­tä, ylei­sen siis­tey­den yllä­pi­toa sekä tar­vit­taes­sa myös myy­tä­vien tuot­tei­den val­mis­te­lua. Tär­ke­ää on, että kaik­ki työ­teh­tä­vät hoi­de­taan posi­tii­vi­sel­la ja reip­paal­la asen­teel­la myös kii­reen keskellä!

Kysees­sä on osa-aikai­nen työ, ja töi­tä on tar­jol­la noin 2–3 vuo­roa vii­kos­sa. Työt sijoit­tu­vat klo 14–20 välil­le ja työ­vuo­ro­jen kes­to on noin 6h päi­väs­sä. Työ alkaa mah­dol­li­sim­man pian ja kes­tää pidempään.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le moni­puo­li­sen asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vän viih­tyi­säs­sä ja arvos­te­tus­sa kah­vi­las­sa Turun par­haal­la pai­kal­la! Työ­tä on mah­dol­lis­ta jat­kaa osa-aikai­ses­ti myös syk­syl­lä, joten työ sopii lois­ta­vas­ti esi­mer­kik­si opis­ke­li­jal­la opin­to­jen oheen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Etsim­me oma-aloit­teis­ta kah­vi­la­työn­te­ki­jää, joka tulee hel­pos­ti toi­meen eri­lais­ten asiak­kai­den kans­sa! Tär­kein­tä on, että pys­tyt teke­mään työ­si hymyil­len kii­rei­se­nä­kin päi­vä­nä. Odo­tam­me, että pys­tyt työs­ken­te­le­mään jous­ta­vas­ti sekä arki-iltai­sin että lau­an­tai­sin. Edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia ja koke­mus­ta kah­vi­las­sa tai ravin­to­las­sa työs­ken­te­lys­tä. Alan kou­lu­tus ja annis­ke­lu­pas­si kat­so­taan myös eduk­si. Hake­mam­me hen­ki­lö viih­tyy siis erin­omai­ses­ti asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä ja pär­jää luon­te­vas­ti kii­reen keskellä.

Edel­ly­täm­me haki­jal­ta täysi-ikäisyyttä.

Haku:  

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga: 

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. 

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon! 

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, p. 0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aikatyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Ravin­to­la-alan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 23.8.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 9.8.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8208959