Osa-aikai­nen kah­vi­la­työn­te­ki­jä huol­toa­se­mal­le, Rai­sio

Asiak­kaam­me etsii osa-aikais­ta kah­vi­la­työn­te­ki­jää huol­toa­se­mal­le!

Asiak­kaam­me on rai­sio­lai­nen huol­toa­se­ma, joka tar­jo­aa moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta sekä autoi­li­joil­le että ruo­kai­li­joil­le. Huol­toa­se­man kah­vi­las­sa on tar­jol­la rai­kas­ta väli­pa­laa ja pie­niä gril­li­herk­ku­ja. Kah­vi­lan yhtey­des­sä toi­mii myös pika­ruo­ka­paik­ka, jos­ta saa eri­lai­sia gril­lian­nok­sia. Samois­ta tilois­ta löy­tyy huol­ta­mo- ja ravin­to­la­toi­min­nan lisäk­si myös pie­ni myy­mä­lä, auto­pe­su ja Veik­kauk­sen pis­te. Kysei­nen huol­toa­se­ma on osa menes­ty­vää suo­ma­lais­ta huol­toa­se­ma­ket­jua, joka työl­lis­tää tuhan­sia hen­ki­löi­tä. Huol­toa­se­ma­ket­ju panos­taa eri­tyi­ses­ti jät­teis­tä ja täh­teis­tä val­mis­tet­ta­viin uusiu­tu­viin tuot­tei­siin pyr­kien jat­ku­vas­ti teke­mään toi­min­nas­taan entis­tä vas­tuul­li­sem­paa.

Työn kuvaus:

Kah­vi­lan­työn­te­ki­jä työs­ken­te­lee pää­asias­sa huol­toa­se­man kah­vi­las­sa, jos­sa työ­teh­tä­vät koos­tu­vat asia­kas­pal­ve­lus­ta, kas­san­kä­sit­te­lys­tä, Veik­kaus-pis­teen hoi­dos­ta ja eri­lais­ten ruo­ka-annos­ten val­mis­ta­mi­ses­ta. Työ saat­taa sisäl­tää myös mui­ta ylei­siä huol­toa­se­ma­teh­tä­viä, kuten myy­mä­lä­työs­ken­te­lyä ja ylei­ses­tä siis­tey­des­tä huo­leh­ti­mis­ta.

Työ on osa-aikai­nen ja töi­tä on tar­jol­la noin 20 tun­tia vii­kos­sa. Työt pai­not­tu­vat iltoi­hin ja vii­kon­lop­pui­hin, joten työ sovel­tuu siis erin­omai­ses­ti opin­to­jen oheen! Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä Rai­sios­sa, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyt­täen!

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me moni­puo­li­sen asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vän muka­val­la huol­toa­se­mal­la! Työ sovel­tuu lois­ta­vas­ti esi­mer­kik­si opis­ke­li­jal­le. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia ja asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­ta. Koke­mus Veik­kaus-koneen käy­tös­tä ja kah­vi­la- tai ravin­to­la­työs­tä kat­so­taan myös eduk­si. Työs­sä tar­vi­taan posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja tai­toa tul­la toi­meen eri­lais­ten asiak­kai­den kans­sa. Arvos­tam­me myös oma-aloit­tei­suut­ta ja hyviä yhteis­työ­tai­to­ja!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Ter­hi Sol­mu­la, p.0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), terhi.solmula@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Rai­sio, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Elo­kuus­sa
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aika­työ
Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta
Palk­kaus: Kau­pan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 27.09.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 08.09.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 2467541