Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sel­la LVI-asen­ta­jak­si,

Asiak­kaam­me Smart Hea­ting Oy hakee kah­ta hen­ki­löa oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen lvi-asen­ta­jak­si!

Voit­ko hakea tätä paik­kaa?

Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut alas­ta lvi-alas­ta tai vas­taa­vas­ti lv-alan opis­ke­li­ja, olet erit­täin poten­ti­aa­li­nen ehdo­kas! Jos olet lisäk­si oppi­mis­ha­lui­nen, oma-aloit­tei­nen ja omaat vas­tuul­li­sen asen­teen, haet­han ihmees­sä paik­kaa!

Työn luon­ne edel­lyt­tää myös suju­vaa suo­men kie­len tai­toa ja b‑ajokorttia. Tähän teh­tä­vään pal­ka­taan  mie­lel­lään myös muu­al­ta Suo­mes­ta tule­va ehdo­kas, eli asuit­pa sit­ten Tam­pe­reel­la, Joen­suus­sa, Sei­nä­joel­la tai Iva­los­sa ja olet val­mis muut­ta­maan työn peräs­sä Uudel­le­maal­le, lai­tat­han hake­mus­ta­si tule­maan!

Tie­toa työs­tä:

Työs­sä­si tulet asen­ta­maan mark­ki­noi­den par­haat hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät (PILP/maalämpö/kaukolämpö) eri ker­ros­ta­lo­koh­tei­siin. Työ­teh­tä­vä­si teet omas­sa rau­has­sa ker­ros­ta­lo­jen tek­ni­sis­sä tilois­sa ja työ­ti­la­si ovat siis­te­jä. Työ­vuo­ro­si sijoit­tu­vat arkeen ja päi­vä­työ­ai­kaan. Työ­suh­de on vaki­tui­nen ja kokoai­kai­nen. Työ sijoit­tuu asia­kas­koh­tei­siin ympä­ri pää­kau­pun­ki­seu­tua ja Smart Hea­tin­gin kont­to­ri sijait­see Van­taal­la Kaup­pa­kes­kus Jum­bon lähet­ty­vil­lä.

Tie­toa tule­vas­ta työ­nan­ta­jas­ta­si:

Smart Hea­ting Oy toteut­taa mark­ki­noi­den par­haat hybri­di­läm­mi­tys­jär­jes­tel­mät, jois­sa ker­ros­ta­lo­jen pois­toil­man läm­pö­ener­gia kier­rä­te­tään takai­sin asuk­kai­den käy­tet­tä­väk­si. Tämän älyk­kään pois­toil­man läm­mön­tal­teen­o­ton avul­la on mah­dol­li­suus puo­lit­taa asu­mi­sen pääs­töt. Smart Hea­tin­gil­lä on vaka­va­rai­nen yri­tys ja suu­ri tilaus­kan­ta, joten Smart Hea­ting tar­jo­aa sinul­le vakaan ja pit­kä­ai­kai­sen työ­suh­teen. Yri­tyk­ses­sä on vapau­den ja vas­tuun kult­tuu­ri sekä erin­omai­nen työil­ma­pii­ri.

Mik­si vali­ta Smart Hea­ting Oy työ­nan­ta­jak­si?

Vaik­ka sinul­la ei oli­si ollen­kaan koke­mus­ta alal­ta, pää­set oppi­maan työn koke­neem­man muka­na ja sinul­le ope­te­taan alus­ta pitäen kaik­ki tar­peel­li­nen ja pää­set val­mis­tu­maan samal­la ammat­tiin. Yri­tyk­ses­sä on kor­kea ammat­tiyl­peys oman käden jäl­jes­tä ja hom­mat teh­dään aina vii­mei­sen pääl­le. Sinul­la on mah­dol­li­suus vai­kut­taa työn­ku­vaa­si ja työ­ai­koi­hi­si. Työ on muka­van moni­puo­lis­ta ja sinul­la on mah­dol­li­suus ede­tä uusiin teh­tä­viin yri­tyk­sen sisäl­lä. Paras­ta työs­sä on oma poruk­ka ja se fii­lis mil­lä töi­tä teh­dään joka päi­vä. Tämän videon kaut­ta pää­set tutus­tu­maan parem­min Smart Hea­tin­gin työn­te­ki­jöi­den koke­muk­siin: https://www.youtube.com/channel/UCw7CDaaLWWXQykfNzAMqV_g

 Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Lai­tat­han hake­muk­se­si palk­ka­toi­vei­neen piki­mi­ten tule­maan lin­kin kaut­ta tai jos koet säh­kö­pos­tin parem­mak­si tavak­si, voit lait­taa hake­muk­sen suo­raan mai­lil­la johanna.latti@henkilostoliiga.fi. Hen­ki­lös­tö­lii­ga hoi­taa rek­ry­toin­nin. Mikä­li sinul­la herä­si vie­lä kysyt­tä­vää, niin olet­han ihmees­sä yhtey­des­sä Hen­ki­lös­tö­kon­sult­ti Johan­na Lät­tiin säh­kö­pos­tit­se johanna.latti@henkilostoliiga.fi tai puhe­li­mit­se 040 196 8986

Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: ,
Työ alkaa: Heti tai sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta
Palk­kaus: Sopi­mus­palk­kaus
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 25.09.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 10.09.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 2484128