Oppi­so­pi­mus Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jä, Turku

Etsim­me innok­kai­ta ja moti­voi­tu­nei­ta teki­jöi­tä elin­tar­vi­kea­lan oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen Jalos­ta­jal­le!
Kou­lu­tus on hyvä ja käy­tän­nön­lä­hei­nen tapa saa­da sekä työ­paik­ka että viral­li­nen ammattitutkinto.

Oy Lun­den Ab on vuon­na 1959 perus­tet­tu per­hey­ri­tys, jon­ka tytä­ryh­tiöi­tä ovat Oy Lun­den Ab Jalos­ta­ja, Oy L Supply Ab sekä Lun­den Food OÜ sekä Savu­ho­vi Oy. Tun­net­tu­ja brän­de­jäm­me ovat Jalos­ta­ja, Auran, Chef Lun­den ja Savu­ho­vi. Yhtiöt val­mis­ta­vat moni­puo­li­ses­ti sekä tuo­rei­ta, että teol­li­sia elin­tar­vik­kei­ta. Omien brän­dien lisäk­si tuo­tan­nos­sam­me on monia kau­pan merk­ke­jä ja lisäk­si toi­mim­me mer­kit­tä­vien elin­tar­vi­key­ri­tys­ten ali­hank­ki­ja­na. Oy Lun­den Ab työl­lis­tää noin 500 hen­keä ja lii­ke­vaih­to on noin 90 mil­joo­naa euroa. Oy Lun­den Ab on savu­ton työpaikka.

 

Työn kuvaus:

Etsim­me asia­kas­yri­tyk­sel­lem­me oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­ta kiin­nos­tu­nut­ta työntekijää!

Teet töi­tä ja opin­to­ja saman aikai­ses­ti, ja kou­lu­tuk­sen pää­tyt­tyä saat viral­li­sen elin­tar­vi­kea­lan tutkintotodistuksen.

Opin­not ovat pää­asial­li­ses­ti työn ohes­sa, mut­ta kou­lu­tuk­sen aika­na on myös lähio­pe­tus­päi­viä. Oppi­so­pi­mus­toi­mis­to tar­jo­aa kou­lu­tuk­sen, ja lähio­pe­tus­päi­vis­tä on mah­dol­lis­ta hakea päi­vä­ra­haa. Lähi­päi­viä on kuu­kau­des­sa n.2pv. Kesäl­lä ei opin­to­ja ole.

Kou­lu­tuk­sen kes­to voi vaih­del­la riip­puen sii­tä, suo­ri­te­taan­ko koko tut­kin­toa vai osa­tut­kin­toa. Voit olla vaik­ka alan vaih­ta­ja tai jo elin­tar­vi­kea­lan lop­pu­puo­len opis­ke­li­ja, ja suo­rit­taa opin­not lop­puun samal­la töi­tä tehden!

 Elin­tar­vi­ke­työn­te­ki­jän työ­teh­tä­vät Jalos­ta­jal­la sisäl­tä­vät pää­asias­sa elin­tar­vik­kei­den, esi­mer­kik­si kol­mio­lei­pien ja salaat­tien val­mis­tus­ta ja pak­kaus­ta teh­da­so­lo­suh­teis­sa. Työ­tä teh­dään ihmi­sen ja koneen suju­va­na yhteis­työ­nä tuo­tan­to­lai­tok­sen tuo­re­puo­lel­la. Tar­vit­taes­sa työ­tä saat­taa olla tar­jol­la myös muil­la osas­toil­la. Tuo­re­tuo­tan­to­ti­lan läm­pö­ti­la on n. 6 astet­ta, joten työ­pai­kal­le kan­nat­taa pukeu­tua lämpimästi!

Työ on kokoai­kai­nen työ (pl. kou­lu­tuk­sen lähio­pe­tus­päi­vät), joka sijoit­tuu arki­päi­viin. Työ­tä teh­dään arki­sin kah­des­sa vuo­ros­sa vuo­ro­vii­koin. Aamu­vuo­ro on klo 6.00–14.00, ja ilta­vuo­ro klo 14.00–22.00. Työ saat­taa sisäl­tää myös ns. väli­vuo­ro­ja. Vii­kon­lo­put ovat vapaat. Työ­paik­ka sijait­see hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la, joten töi­hin pää­see hel­pos­ti myös jul­kis­ta lii­ken­net­tä käyttämällä.

Tar­joam­me:

  • arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta ja mah­dol­li­suu­den kehit­tyä alalla.
  • jous­ta­vuut­ta oman elä­män­ti­lan­tee­si mukaan.
  • kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen teh­tä­viin ja muka­van työyhteisön.
  • kil­pai­lu­ky­kyi­sen työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan osaa­mi­sen ja kou­lu­tuk­sen mukaan.
  • laki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon yksi­tyi­sel­lä pal­ve­lun tar­joa­jal­la sekä myö­hem­min vapaa­eh­toi­set sai­rau­den­hoi­don palvelut.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on tänä­kin kesä­nä osa Oiko­tien Vas­tuul­li­nen työ­paik­ka ‑yhtei­söä ja alle­kir­joi­tam­me Vas­tuul­li­sen työ­pai­kan ja kesä­duu­nin peri­aat­teet. Sitou­dum­me pitä­mään kesä­työn­te­ki­jöis­täm­me hyvää huol­ta aina työ­na­loi­tuk­sen sopi­mus­vai­heis­ta ja pereh­dy­tyk­ses­tä työ­to­dis­tus­vai­hee­seen saak­ka. Toi­vom­me, että työn­te­ki­jät halua­vat työl­lis­tyä kaut­tam­me jat­kos­sa­kin, esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la, seson­kiai­koi­na tai tule­vi­na kesinä.

Vuo­den 2022 Hen­ki­lös­tö­lii­gan työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me kii­tos­ta työn­te­ki­jöil­täm­me tasa-arvoi­ses­ta ja yhden­mu­kai­ses­ta koh­te­lus­ta ja toi­mi­vas­ta vies­tin­näs­tä ja tie­dot­ta­mi­ses­ta. Työ­tyy­ty­väi­syys­ky­se­lys­sä saim­me työn­te­ki­jöil­täm­me posi­tii­vis­ta palau­tet­ta myös Hen­ki­lös­tö­lii­gan, vuo­kra­työn­te­ki­jöi­den ja asia­kas­yri­tys­ten väli­ses­tä, hyvin toi­mi­vas­ta yhteistyöstä.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me voi­mas­sa ole­vaa hygie­nia­pas­sia. Valit­tu­jen hen­ki­löi­den tulee myös hank­kia sal­mo­nel­la­to­dis­tus ennen töi­den aloi­tus­ta. Valit­ta­van hen­ki­lön on kyet­tä­vä sitou­tu­maan tar­jot­tui­hin työ­vuo­roi­hin ja suo­rit­ta­maan opin­to­ja. Työs­sä tar­vi­taan näp­pä­ryyt­tä, tark­kuut­ta ja nopeut­ta. Arvos­tam­me myös oma­toi­mi­suut­ta, posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteis­työ­tai­to­ja! Odo­tam­me työn­te­ki­jäl­tä täysi-ikäisyyttä.

Haku:

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 16-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Mehiläisessä.

Yhteys­hen­ki­lö: Jen­ni Söder­holm, ark. klo 8–16 p. 0207 129 607, jenni.soderholm@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Maalis-kesäkuussa
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lo­jen TES
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 31.5.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 1.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10774246