NOPEA HAKU: Tar­roit­ta­jia varas­to­keik­koi­hin, Vantaa

Etsim­me nyt tar­roit­ta­jia varas­to­keik­ka­töi­hin Vantaalle

Etsim­me tar­roit­ta­jia keik­ka­luon­toi­siin töi­hin Van­taal­le. Asia­kas­yri­tyk­sem­me on vakiin­tu­nei­ta varas­toa­lan toi­mi­ja, jot­ka on sitou­tu­neet työ­tur­val­li­suu­den ja ‑viih­ty­vyy­den ylläpitoon.

Työn kuvaus

Tar­roit­ta­jan työ­teh­tä­viin kuu­luu eri­lais­ten tuot­tei­den ja pak­kaus­ten tar­roi­tus­ta reip­paal­la tah­dil­la. Työ on sei­so­ma­työ­tä ja päi­vän aika­na lii­ku­taan myös talon sisäl­lä, joten työs­sä tar­vi­taan koh­ta­lais­ta peruskuntoa.

Töi­tä on tar­jol­la muu­ta­man päi­vän keik­koi­na pää­osin arki­sin. Työ­paik­ka sijait­see Van­taan Tam­mis­tos­sa, hyvien jul­kis­ten lii­ken­neyh­teyk­sien varrella.

Odo­tam­me 

Tar­roit­ta­jan työs­sä tar­vi­taan tark­kuut­ta, rei­pas­ta asen­net­ta ja oma-aloit­tei­suut­ta. Arvos­tam­me myös posi­tii­vis­ta asen­net­ta ja hyviä yhteistyötaitoja! 

Aiem­pi koke­mus varas­to­työs­ken­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta ensi­si­jai­ses­ti tar­vit­set hyvän asen­teen työn­te­koon ja sor­mi­näp­pä­ryyt­tä! Työ­hön pereh­dy­te­tään ja ope­te­taan alus­ta alkaen.

Tär­kein­tä on hyvä asen­ne ja halu työs­ken­nel­lä varas­to­ym­pä­ris­tös­sä. Toi­vom­me, että pys­tyt otta­maan vas­taan varas­to­keik­ka­töi­tä nopeal­la­kin aikataululla.

Tar­joam­me

Tar­joam­me muka­vaa varas­to­keik­ka­työ­tä esi­mer­kik­si opis­ke­li­jal­le tai lisä­työ­tä kai­paa­val­le. Keik­ka­työn kaut­ta voit myös löy­tää pit­kä­ai­kai­sem­paa työ­tä varas­to­lal­la. Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Voit jät­tää hake­muk­sen hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä mah­dol­li­sim­man pian.

Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: puh. 044 7373 900, arki­sin klo 12–16 / vantaa@henkilostoliiga.fi 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Pir­kan­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: puh. 044 737 3900 vantaa@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Van­taa, Uusi­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aika­työ Työn kes­to: Alle 11 pv Palk­kaus: Paik­ko­jen lkm: 4 Haku päät­tyy: 22.7.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 6.7.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7791158