Nopea haku: Säh­kö­asen­ta­ja, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me säh­kö­asen­ta­jaa Pirkanmaalle!

Täs­sä työs­sä työs­ken­te­let itse­näi­ses­ti kiin­teis­tö­säh­kö­asen­nus­ten paris­sa. Teh­tä­vä­si vaih­te­le­vat pie­nis­tä huol­to- ja kor­jaus­töis­tä aina uudis­koh­tei­den säh­köis­tyk­siin. Työ on arki­päi­viin sijoit­tu­vaa päi­vä­työ­tä ja töi­tä on tar­jol­la alus­ta­vas­ti lop­pu­vuo­den ajak­si, mut­ta osaa­van teki­jän on mah­dol­lis­ta työl­lis­tyä myös vaki­tui­ses­ti. Töi­tä teh­dään Tam­pe­reel­la ja lähikunnissa. 

Odo­tam­me sinul­ta säh­kö­asen­ta­jan kou­lu­tus­ta, aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta säh­kö­asen­ta­jan teh­tä­vis­tä sekä kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Palk­kaus mää­räy­tyy säh­köis­tys- ja säh­kö­asen­nusa­lan TES mukaan. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palkkahallintopalvelut. 

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Voit myös soit­taa suo­raan HR-kon­sult­ti Alek­si Hyy­ti­sel­le, puh. 040 1968986.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 1 — 3 kk Palk­kaus: Säh­köis­tys- ja säh­kö­asen­nusa­lan TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 30.11.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5719487