NOPEA HAKU Raken­nus­työn­te­ki­jä, Mäntsälä

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on suur­te­hoi­mu­roin­nin, ylä- ja ala­poh­ja­sa­nee­rauk­sien sekä maan­ra­ken­nuk­sen asian­tun­ti­joi­ta. Yri­tys pal­ve­lee yksi­tyis­ten asiak­kai­den lisäk­si suu­rem­pia yri­tyk­siä sekä talo­yh­tiöi­tä. Toi­mi­paik­ka sijait­see Mänt­sä­läs­sä ja suurteho­imurointeja sekä pohja­remontteja teh­dään pääkaupunkiseudulla.

Työn kuvaus:

Etsim­me nyt raken­nus­työn­te­ki­jää keikkatyöhön!

Päi­vit­täi­ses­sä työs­sä­si pää­set teke­mään koko­nais­val­tai­ses­ti eris­tei­den pois­toa, teet tar­vit­ta­vat kor­jauk­set ja puhal­lat uudet eris­teet pai­koil­leen. Eris­tei­den pois­tos­sa käy­tät suur­te­hoi­mu­ria, jol­la pois­te­taan pilaan­tu­neet maa-ainek­set ja van­hat eris­teet uusien tilalta. 

Tar­joam­me:

Tar­joam­me keik­ka­työn ammat­ti­lais­ten paris­sa, joil­le kaik­ki puhal­lus­vil­laan liit­ty­vät työt ovat tut­tu­ja jut­tu­ja. Työ­suh­de on kokoai­kai­nen. Keik­ko­ja voi olla tar­peen vaa­ties­sa useam­pia vii­kos­sa, riip­puen työ­mai­den tarpeista.

Työ­suh­de sol­mi­taan ensin Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa. Takaam­me aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan. Koea­jan (6kk) jäl­keen sinul­la on mah­dol­li­suus siir­tyä suo­raan asiak­kaal­le vaki­tui­sek­si työntekijäksi.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me sinul­ta oma­toi­mis­ta ja ammat­ti­mais­ta asen­net­ta työ­hön, sekä koke­mus­ta raken­nusa­lan moni­puo­li­sis­ta töis­tä. Keik­ka­työs­sä toi­vom­me, että olet val­mis aloit­ta­maan lyhyel­lä­kin varoi­tusa­jal­la ja työn teke­mi­nen ja tulos­ten aikaan­saa­mi­nen on sinul­le tärkeää.

Työs­sä käy­te­tään kuor­ma-autoa ja mah­dol­li­ses­ti mui­ta­kin ras­kai­ta ajo­neu­vo­ja, joten BC-ajo­kort­ti on työs­sä suo­riu­tu­mi­sen kan­nal­ta pakol­li­nen. Sinul­la tulee olla myös voi­mas­sa ole­va työ­tur­val­li­suus­kort­ti, jot­ta voit tul­la vali­tuk­si teh­tä­vään. Teh­tä­vään valit­ta­val­la hen­ki­löl­lä tulee olla oma auto käy­tös­sä Mänt­sä­lään kul­ke­mi­sen vuoksi.

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na ja valin­ta­pää­tös teh­dään heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Pir­kan­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä. 


Yhteys­hen­ki­lö: vantaa@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Mänt­sä­lä, Uusimaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: TES/ Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 22.9.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.9.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 13513875