Nopea haku: Pak­kaa­ja, Uusimaa

Etsim­me oma­toi­mi­sia keik­ka­työn­te­ki­jöi­tä pak­kaa­jik­si elin­tar­vi­kea­lan yritykseen!

Täs­sä työs­sä teh­tä­vä­si on simp­pe­li, pak­kaat elin­tar­vik­kei­ta laa­ti­koi­hin. Töi­tä on tar­jol­la keik­ka­tyyp­pi­ses­ti ja työ­vuo­rot kes­tä­vät 8 tun­tia. Työ­paik­ka sijait­see pääkaupunkiseudulla.

Sinul­la tulee olla hygie­nia­pas­si ja rei­pas asen­ne työn­te­koon. Toi­vom­me, että olet val­mis teke­mään vuo­ro­työ­tä. Eduk­se­si on, jos sinul­la on jo aiem­paa koke­mus­ta pak­kaus­työs­tä. Palk­kaus mää­rit­tyy elin­tar­vi­kea­lan TES:n mukaan ja Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palkkahallintopalvelut.

Kiin­nos­tuit­ko?

Mah­ta­vaa! Lai­ta hake­mus mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­tel­män kaut­ta, tai suo­raan säh­kö­pos­tiin osoit­tee­seen: janne.muotka@henkilostoliiga.fi. Pai­kat täy­te­tään heti sopi­vien hen­ki­löi­den löydyttyä.

Lisä­tie­to­ja voit kysel­lä HR-Koor­di­naat­to­ri Jan­ne Muot­kal­ta; 044–7373900 tai janne.muotka@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Työ­pai­kan osoi­te: Uusi­maa, Uusi­maa Työ alkaa: Mah­dol­li­sim­man pian Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: 11 pv — 1 kk Palk­kaus: Elin­tar­vi­kea­lan TES Paik­ko­jen lkm: 5 Haku päät­tyy: 1.12.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 26.11.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 5740810