Nopea Haku: Maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jä, Lem­pää­lä, Tam­pe­re

Hei maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jä, etsit­kö seu­raa­vaa pro­jek­tia muka­vas­sa ja ren­nos­sa työ­tii­mis­sä? Hie­noa, sil­lä etsim­me nyt arvos­te­tul­le asiak­kaal­lem­me Lem­pää­lään maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jää alkuun noin 3 kuu­kaut­ta kes­tä­vään mää­rä­ai­kai­seen pro­jek­tiin, jos­ta on myös hyvät mah­dol­li­suu­det jat­koon!

Tie­toa työs­tä ja hake­mas­tam­me hen­ki­lös­tä:

Tuli­sit työl­lis­ty­mään kaut­tam­me vaka­va­rai­seen suo­ma­lai­seen maan­ra­ken­nusa­lan yri­tyk­seen. Maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jä­nä pää­set työs­ken­te­le­mään moni­puo­li­siin työ­mai­hin. Menes­tyt täs­sä teh­tä­väs­sä hyvin, mikä­li sinul­la on pie­ni­kin koke­mus
maanrakennus/rakennustöistä, mut­ta kokee­neet­kin haki­jat ovat erit­täin ter­ve­tul­lei­ta! Iso etu teh­tä­väs­sä pär­jää­mi­seen on aikai­sem­pi koke­mus kai­vin­ko­neen käy­tös­tä, mut­ta tämä ei mis­sään nimes­sä ole pakol­lis­ta. Työ tapah­tuu Tam­pe­reel­la, Lem­pää­läs­sä sekä mah­dol­li­ses­ti muis­sa Tam­pe­reen ympä­rys­kun­nis­sa. Kokoai­kai­nen työ­si sijoit­tuu ma-pe välil­le ja päi­vä­vuo­roon.

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Työt alka­vat heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä, joten lähe­tät­hän hake­muk­se­si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na. Mikä­li sinul­la herä­si vie­lä kysyt­tä­vää, niin olet­han ihmees­sä yhtey­des­sä hen­ki­lös­tö­kon­sult­ti Johan­na Lät­tiin puh 0401968986 tai johanna.latti@henkilostoliiga.fi.

Tie­toa Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta:

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään­kin työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot sekä laa­duk­kaat työ­vaat­teet. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on toi­mi­nut Var­si­nais-Suo­mes­sa jo lähes 15-vuot­ta ja jat­kam­me nyt menes­tys­ta­ri­naam­me Pir­kan­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den ja raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: Lem­pää­lä, Tam­pe­re, Pir­kan­maa
Työ alkaa: 6.4 alkaen
Työ­ai­ka: Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Paik­ko­jen lkm: 2
Haku päät­tyy: 03.04.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 26.03.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1122559