Nopea haku: kai­vin­ko­neen perä­mies, Pirkkala

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on Pirk­ka­las­sa sijait­se­va maan­ra­ken­nusa­lan per­hey­ri­tys, jon­ne etsim­me nyt nopeal­la aika­tau­lul­la kah­ta kai­vin­ko­neen perämiestä.

Työn kuvaus:

Työs­sä­si kai­vin­ko­neen perä­mie­he­nä työs­ken­te­let moni­puo­li­sis­sa maan­ra­ken­nusa­lan teh­tä­vis­sä. Yri­tyk­sen työ­koh­teet ovat vaih­te­le­via, ja työ­teh­tä­vii­si kuu­luu mm. vie­mä­rei­den ja salao­ja­put­kien asentamista.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me mie­len­kiin­toi­set työ­koh­teet, muka­van työ­po­ru­kan ja työ­pai­kan, jos­sa aidos­ti väli­te­tään työn­te­ki­jöis­tä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja palk­kaus kat­so­taan sopi­vak­si koke­muk­sen ja ammat­tio­saa­mi­sen mukaan.

Odo­tam­me:

Odo­tam­me, että sinul­la on jo jon­kin ver­ran koke­mus­ta vas­taa­vis­ta töis­tä. Työ edel­lyt­tää voi­mas­sa ole­van työ­tur­val­li­suus­kor­tin ja Tie­tur­va 1 ‑kor­tin ja työ­koh­tei­siin pää­se­mi­nen vaa­tii omaa autoa. Eduk­si kat­so­taan, jos sinul­la on koke­mus­ta vie­mä­rei­den ja salao­ja­put­kien asen­ta­mi­ses­ta. Tär­kein­tä kui­ten­kin on, että sinul­la on hyvä asen­ne työ­tä kohtaan!

Kiin­nos­tuit­ko? Mah­ta­vaa! Jätät­hän hake­muk­se­si hake­mus­jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta mah­dol­li­sim­man pian, sil­lä täy­täm­me teh­tä­vän välit­tö­mäs­ti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään!

Yhteys­hen­ki­lö: tampere@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Pirk­ka­la, Pir­kan­maa Työ alkaa: Vii­kol­la 15 Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: Infra-alan TES Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 18.4.2021 Ilmoi­tus jätet­ty: 7.4.2021 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 3770303