Nopea haku: Auto­na­sen­ta­ja Kivi­nii­tyn autol­le,

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Kivi­nii­tyn autol­le Sas­ta­ma­laan auto­na­sen­ta­jaa!

Nyky­ai­kai­sis­sa tilois­sa ja huip­pu­lait­teil­la toi­mi­va Kivi­nii­tyn auto­huol­to­pal­ve­lu käsit­tää kaik­ki huol­lot ja kor­jauk­set auto­merk­kiin kat­so­mat­ta. Tois­ta­kym­men­tä auto­nos­tu­ria ja lähes 1000 m²:n toi­mi­vat tilat mah­dol­lis­ta­vat sen, että kaik­ki huol­to- ja kor­jaus­työt toteu­te­taan nopeas­ti ja tehok­kaas­ti. Merk­ki­huol­lot ovat aina olleet Kivi­nii­tyn yksi ylpey­den aiheis­ta, val­tuu­te­tul­la Merce­des-Benz huol­lol­la on pit­kä his­to­ria ja lisäk­si Kivi­niit­ty toi­mii myös Vol­von lähi­huol­to­pis­tee­nä. AD-kor­jaa­mo­na Kivi­niit­ty huol­taa myös kaik­ki muut mer­kit.

Etsim­me nyt jouk­koon sinua, joka olet koke­nut ammat­ti­lai­nen tai vas­ta alal­le tul­lut tule­vai­suu­den teki­jä. Tär­kein­tä on se, että olet moti­voi­tu­nut, omaat koke­mus­ta auto­jen kor­jaa­mi­ses­ta sekä haluat myös oppia uut­ta. Työ­teh­tä­vii­si kuu­lu­vat moni­puo­li­ses­ti eri auto­na­sen­ta­jan työt. Aikai­sem­pi koke­mus kor­jaa­mol­ta on eduk­se­si.

Toi­vom­me, että kyke­net itse­näi­seen työ­hön, mut­ta pyy­dät myös apua tar­vit­taes­sa.
Toi­mit hyvin tii­mis­sä ja osaat toi­mia jous­ta­vas­ti huo­mioi­den myös mui­ta.

Tar­joam­me var­mas­ti mie­len­kiin­toi­sen ja moni­puo­li­sen työn eri­lais­ten ajo­neu­vo­jen paris­sa nyky­ai­kai­sis­sa tilois­sa. Työyh­tei­sö on ammat­ti­tai­toi­nen sekä muka­va ja ren­to. Työ­ai­ka­si on klo 8–16.30.

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Työt alka­vat heti sopi­vien hen­ki­löi­den löy­dyt­tyä, joten lähe­tät­hän hake­muk­se­si palk­ka­toi­vei­neen mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Aloi­tam­me haas­tat­te­lut jo hakuai­ka­na. Mikä­li sinul­la herä­si vie­lä kysyt­tä­vää, niin olet­han ihmees­sä yhtey­des­sä hen­ki­lös­tö­kon­sult­ti Johan­na Lät­tiin puh 0401968986 tai johanna.latti@henkilostoliiga.fi.

Tie­toa Hen­ki­lös­tö­lii­gas­ta:

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään­kin työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot sekä laa­duk­kaat työ­vaat­teet. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on toi­mi­nut Var­si­nais-Suo­mes­sa jo lähes 15-vuot­ta ja jat­kam­me nyt menes­tys­ta­ri­naam­me Pir­kan­maal­la. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den ja raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö:
Työ­pai­kan osoi­te: ,
Työ alkaa: Heti tai sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 25.09.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.09.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 2321225