Muut­to­työn­te­ki­jöi­tä keik­koi­hin, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii usei­ta muut­to­työn­te­ki­jöi­tä keik­koi­hin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on yli 50 vuot­ta Turun talous­a­lu­eel­la toi­mi­nut muut­to- ja varas­toin­tia­lan toi­mi­ja. Yri­tys on eri­kois­tu­nut rää­tä­löi­tyi­hin muut­to­pa­ket­tei­hin ja vaa­ti­vien esi­nei­den muut­ta­mi­seen. Täl­lä täy­den pal­ve­lun muut­to­y­ri­tyk­sel­lä on asiak­kai­na sekä yri­tyk­siä että yksi­tyis­hen­ki­löi­tä.

Työn kuvaus:

Muut­to­työn­te­ki­jän työ­teh­tä­vät koos­tu­vat esi­mer­kik­si muut­to­laa­ti­koi­den ja mui­den muu­tet­ta­vien tava­roi­den pak­kaa­mi­ses­ta ja kan­ta­mi­ses­ta. Työ­hön kuu­luu myös eri­lais­ten asiak­kai­den koh­taa­mis­ta. Työ on liik­ku­vaa ja sitä teh­dään päi­vän aika­na monis­sa eri koh­teis­sa. Työ sisäl­tää myös pal­jon kan­ta­mis­ta, joten hyväs­tä fyy­si­ses­tä kun­nos­ta ja urhei­lul­li­suu­des­ta on hyö­tyä. Aikai­sem­paa koke­mus­ta ei tar­vi­ta, tär­kein­tä on hyvä fyy­si­nen kun­to ja reip­paus!

Työ on keik­ka­luon­tois­ta ja sopii erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si opin­to­jen oheen. Työ­tä teh­dään pää­asial­li­ses­ti arke­na päi­vä­vuo­ros­sa, mut­ta työn­te­ki­jöil­tä toi­vo­taan val­miut­ta myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­vuo­ro­jen teke­mi­seen.

Tar­joam­me:

Vali­tuil­le hen­ki­löil­le tar­joam­me ren­non osa-aika­työn arvos­te­tus­sa muut­toa­lan yri­tyk­ses­sä. Työs­sä pää­see sekä haas­ta­maan itse­ään fyy­si­ses­ti että koh­taa­maan eri­lai­sia ihmi­siä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me mah­dol­li­suut­ta työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti asiak­kai­den tar­pei­den mukaan ja halua teh­dä fyy­sis­tä työ­tä. Aiem­paa koke­mus­ta ei vaa­di­ta, sil­lä työ on help­poa ja sii­hen tar­jo­taan kat­ta­va pereh­dy­tys! Työs­sä tar­vi­taan rei­pas­ta ja oma-aloit­teis­ta asen­net­ta, hyvää fyy­sis­tä kun­toa ja hyviä asia­kas­pal­ve­lu­tai­to­ja.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Iri­na Van­ha­ta­pio, irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16)
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Muu osa-aika­työ
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Muut­to­pal­ve­lua­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 5
Haku päät­tyy: 05.07.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 22.06.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1788334