Muot­ti­rau­doit­ta­ja, Pori

Porin Ele­ment­ti­teh­das Oy etsii osaa­vaa muottiraudoittaja! 

Porin Ele­ment­ti­teh­das Oy on beto­nie­le­ment­te­jä eri­lai­siin raken­nus­koh­tei­siin val­mis­ta­va yri­tys, jos­sa työs­ken­te­lee noin 55 ele­ment­tia­lan ammat­ti­lais­ta. Yri­tys on tun­net­tu laa­duk­kais­ta tuot­teis­taan, jous­ta­vas­ta asia­kas­pal­ve­lus­taan ja raken­nus­pro­jek­tien aika­tau­lu­vaa­ti­mus­ten täyttämisestään.

Työn kuvaus:

Muot­ti­rau­doit­ta­ja­na työs­ken­te­let rau­doit­ta­mos­sa val­mis­taen ele­ment­ti­rau­doi­tuk­sia pii­rus­tus­ten perus­teel­la. Työ on itse­näis­tä ja vaa­tii tark­kaa työ­otet­ta. Työ­paik­ka sijait­see Porin Karjalankadulla.

Töi­tä teh­dään maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin klo 7:00–15:00. Työ­hön etsi­tään pit­kä­ai­kais­ta teki­jää, joka pys­tyi­si aloit­ta­maan mah­dol­li­sim­man pian.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me sinul­le pit­kä­ai­kai­sen työn arvos­te­tus­sa suo­ma­lai­ses­sa per­hey­ri­tyk­ses­sä, jos­sa vaih­tu­vuus on pien­tä. Porin Ele­ment­ti­teh­das Oy kehit­tää jat­ku­vas­ti toi­min­ta­pro­ses­se­jaan ja panos­taa hen­ki­lös­tön­sä osaa­mi­seen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta edel­ly­täm­me oma­toi­mi­suut­ta, pii­rus­tus­ten luku­tai­toa sekä aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta rau­doi­tus­ten paris­ta. Mikä­li aiem­pi rau­doi­tus­ko­ke­mus on talon­ra­ken­nus­puo­lel­ta, ollaan teki­jä val­mii­ta kou­lut­ta­maan ele­ment­ti­rau­doi­tuk­sen saloi­hin. Työ on toi­si­naan fyy­sis­tä, joten hyväs­tä fyy­si­ses­tä kun­nos­ta on teh­tä­väs­sä hyötyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pori, Satakunta
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.10.2021
Ilmoi­tus jätet­ty: 11.10.2021
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 4183238