Metal­li­työn­te­ki­jä, Ylöjärvi

Haem­me asiak­kaal­lem­me Ylö­jär­vel­le metallityöntekijää! 

Täs­sä työs­sä toi­mit levy­osas­tol­la, jos­sa leik­kaat ja sär­määt ohut­le­vy­jä. Työ­tä teh­dään kah­des­sa vuo­ros­sa 40h/vko ja työ­suh­de on vaki­tui­nen. Työ­so­pi­mus teh­dään aluk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa, mut­ta koea­jan jäl­keen sinun on mah­dol­lis­ta siir­tyä suo­raan asiak­kaam­me kirjoille.

Odo­tam­me sinul­ta ennen kaik­kea hyvää asen­net­ta työ­tä koh­taan ja huo­lel­lis­ta työ­otet­ta. Oli­si hyvä, jos sinul­la on esi­mer­kik­si metal­lia­lan kou­lu­tus tai työ­ko­ke­mus­ta vas­taa­vis­ta teh­tä­vis­tä, mut­ta työ­hön anne­taan tar­vit­taes­sa laa­ja pereh­dy­tys, joten ei hait­taa, vaik­ka oli­sit vas­ta työ­ura­si alku­vai­hees­sa. Pereh­dy­tys tapah­tuu suomeksi. 

Tar­jol­la on pit­kä­kes­toi­nen työ­paik­ka vakaas­ta ja pit­kään alal­la toi­mi­nees­ta yri­tyk­ses­tä. Palk­kaus sovi­taan osaa­mi­sen mukaan ja lisäk­si sinul­la on mah­dol­li­suus kuu­kausit­tai­seen tuo­tan­to­palk­kioon. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään TES:n mukai­sen pal­kan, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Kiin­nos­tuit­ko? Jätä hake­muk­se­si paris­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen, p. 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viihtymään! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Ylö­jär­vi, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 2.10.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 16.9.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 8746637