Metal­li­työn­te­ki­jä, Pir­kan­maa, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me Metal­li­työn­te­ki­jää Tampereelle!

 

Työn kuvaus

Eri­lai­set metal­li­työn­te­ki­jän teh­tä­vät asiak­kaam­me tilois­sa Tam­pe­reel­la, jos­sa työ­teh­tä­vät vaih­te­le­vat pal­jon mm. hit­saus­ta, tai­vu­tus­ko­neen käyt­töä ja mui­den metal­li­pa­jan lait­tei­den käyt­töä ja eri­lai­set kokoon­pa­no tehtävät. 

Odo­tam­me sinulta

Aiem­paa koke­mus­ta eri­lai­sis­ta metal­lia­lan työ­teh­tä­vis­tä ja alan kou­lu­tus­ta, myös­kin teke­vä työ­ote ja oma-aloit­tei­suut­ta tar­vi­taan! Aikai­sem­pi työ­ko­ke­mus ei ole pakol­lis­ta, mut­ta kat­so­taan suu­rek­si eduk­si, jos into ja halu oppia on koh­dal­laan voi­daan työ­hön pal­ka­ta myös koke­mat­to­mam­pi­kin henkilö. 

Tar­joam­me

Vaki­tui­sen työ­suh­teen, jos­sa 6kk koe-ajan jäl­keen mah­dol­li­suus siir­tyä asiak­kaan omil­le kir­joil­le. Mie­len­kiin­toi­sen ja vaih­te­le­van työn, sekä muka­van työporukan. 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Sopi­muk­sen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 17.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10943241