Metal­lin pin­ta­kä­sit­te­li­jä, Loimaa

Asiak­kaam­me Lou­nais-Suo­men Put­ki hakee pintakäsittelijää!

LSP eli Lou­nais-Suo­men Put­ki Oy on Loi­maal­la toi­mi­va metal­lin pin­ta­kä­sit­te­lyyn eri­kois­tu­nut, luo­tet­ta­va ja koke­nut alan ammat­ti­lai­nen. LSP aut­taa asiak­kai­taan valit­se­maan metal­li­tuot­teil­leen nii­den käyt­tö­tar­koi­tuk­seen par­hai­ten sopi­van vii­meis­te­lyn. Tar­jo­tut pin­noi­tus­me­ne­tel­mät ovat sink­ki­nik­ke­li ja säh­kö­sin­ki­tys. Kor­roo­sion­kes­toa voi­daan vie­lä enti­ses­tään paran­taa pas­si­voin­nin pääl­le teh­tä­vil­lä sea­ler- tai top coat ‑käsit­te­lyil­lä, joil­la voi­daan saa­vut­taa myös eri­lai­sia lisäominaisuuksia.

Työn kuvaus

Asiak­kaam­me hakee tuo­tan­to­työn­te­ki­jää. Työ­tä teh­dään pin­ta­kä­sit­te­ly­lin­jas­tol­la ja se sisäl­tää mm. lin­jas­ton ope­roin­tia ja perus­huol­toa, käsi­tel­tä­vien osien ripus­tuk­sen sekä alas otta­mi­sen. Aiem­pi koke­mus tuo­tan­to­työs­tä tai pin­ta­kä­sit­te­lys­tä kat­so­taan eduk­si, mut­ta työs­sä menes­tyäk­seen tär­kein­tä on oikea asen­ne ja halu oppia uut­ta. Oikean­lai­sen haki­jan löy­dyt­tyä asiak­kaam­me on val­mis myös kou­lut­ta­maan työn­te­ki­jän tehtävään.

Töi­tä teh­dään kah­des­sa tai kol­mes­sa vuo­ros­sa riip­puen linjastosta.

Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätä hake­muk­se­si välit­tö­mäs­ti sil­lä täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Tar­joam­me

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me moni­puo­li­sen, pit­kä­ai­kai­sen koko­päi­vä­työn vakaas­sa, koti­mai­ses­sa yhtiös­sä, joka tar­jo­aa kat­ta­van pereh­dy­tyk­sen. Pereh­dy­tyk­sen val­mis­tut­tua työs­sä on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa myös urak­ka­li­sä. Vali­tul­la hen­ki­löl­lä on mah­dol­li­suus kehit­tyä työs­sä alan ammat­ti­lai­sek­si ja saa­vut­taa pit­kä­ai­kai­sen, vakaan työsuhteen.

Odo­tam­me

Haki­jal­ta odo­tam­me tark­kuut­ta, oma-aloit­tei­suut­ta ja vas­tuul­lis­ta työ­otet­ta. Työs­sä menes­tyäk­seen haki­jal­ta odo­tam­me hyviä yhteis­työ­tai­to­ja, suo­men kie­len riit­tä­vää tasoa, ylpeyt­tä omas­ta työs­tä ja halua teh­dä se kii­rees­sä­kin hyvin.

Haku

Kiin­nos­tuit­ko? Hie­noa! Aloi­tam­me hake­mus­ten käsit­te­lyn jo hakuai­ka­na, joten jätät­hän hake­muk­se­si mah­dol­li­sim­man pian. Täy­täm­me pai­kan heti sopi­van hen­ki­lön löydyttyä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

 

Yhteys­hen­ki­lö: Jan Lindgren, p. 0207 129 602 (arki­sin klo 9–17), jan.lindgren@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Loi­maa, Varsinais-Suomi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 3‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuukautta
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 31.5.2022
Ilmoi­tus jätet­ty: 18.5.2022
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7211510