Metal­lia­lan moni­toi­mi­tai­tu­ri, Hel­sin­ki, Vantaa

Metal­lia­lan moni­toi­mi­tai­tu­ri Helsinkiin!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on ruos­tu­mat­to­mien  ja mui­den metal­li­laa­tu­jen esim Fe/teräs, alu­mii­ni ja sin­kit­ty­jen  tuot­tei­den käsit­te­lyyn eri­kois­tu­nut yri­tys. Yri­tys toi­mit­taa pää­osin asia­kas­ti­laus­ten mukaan pel­li­tyk­siä, put­kis­to­ra­ken­tei­ta, konei­ta ja lait­tei­ta eri raken­nus- elin­tar­vi­ke- ja muo­vi­teol­li­suu­den tarpeisiin.

Nyt haus­sa on metal­lia­lan todel­li­nen moni­toi­mio­saa­ja Helsinkiin!

Työn kuvaus

Työs­sä­si pää­set mm. hit­saa­maan, sahaa­maan, kant­taa­maan ja leik­kaa­maan. Kone­kan­taan kuu­luu mm. leikkaus‑, särmäys‑, jyrsintä‑, sor­vaus- ja rei’i­tys­ko­nei­ta, kulminta‑, hit­saus- ja hion­ta­lait­tei­ta. Päi­vät ovat vaih­te­le­via ja työn­ku­va laa­ja-alai­nen. Työ on aluk­si mää­rä­ai­kai­nen sijai­suus vuo­den lop­puun, mut­ta kas­va­vas­sa yri­tyk­ses­sä saat­taa olla mah­dol­li­suus myös jat­kaa sijai­suu­den pää­tyt­tyä. Työ­tä teh­dään yhdes­sä vuorossa.

Tar­joam­me

Tar­joam­me aidos­ti mie­len­kiin­toi­ses­ti työ­teh­tä­vät metal­lia­lan monio­saa­jal­le hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Itä-Hel­sin­gis­sä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palkkauksen.

Odo­tam­me

Kuvai­le hake­muk­ses­sa­si metal­lia­lan eri osa-alueil­ta ker­ty­nyt­tä koke­mus­ta­si. Arvos­tam­me eri­tyi­ses­ti moni­puo­li­ses­ti ker­ty­nyt­tä kaik­kea metal­lia­lan osaa­mis­ta ml. hit­sauk­ses­ta ja sahaa­mi­ses­ta, kos­ka täs­sä työs­sä pää­set moni­puo­li­ses­ti näi­tä osaa­mi­sia­si käyt­tä­mään. Yri­tyk­ses­sä käy­tet­tä­vä­nä työ­kie­le­nä on suo­mi, joten edel­ly­täm­me suju­vaa suo­men kie­len taitoa. 

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätät­hän hake­muk­se­si hel­pos­ti muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin otam­me sinuun yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian. Paik­ka täy­te­tään heti sopi­van hen­ki­lön löy­dyt­tyä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä: vantaa@henkilostoliiga.fi

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Uudel­la­maal­la, Pir­kan­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: vantaa@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Hel­sin­ki, Van­taa, Uusimaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 6 — 12 kk
Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 23.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 9.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10871853