Maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jä, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me kesä­työn­te­ki­jää maan­ra­ken­nus­töi­hin Tampereelle! 

Työn kuvaus

Työ­teh­tä­vä­nä­si on pää­osin tasoi­tus­työt, poh­jien teke­mi­nen ja put­kien ja kaa­pe­lei­den asen­ta­mi­nen. Työt alka­vat hei­nä­kuun alus­ta ja jat­ku­vat aina­kin elo­kuun puo­li­vä­liin, toden­nä­köi­ses­ti pidem­pään­kin. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kanssa.

Odo­tam­me

Työs­sä vaa­di­taan aiem­paa koke­mus­ta maan­ra­ken­nuk­sen put­ki­töis­tä, lase­rin käy­tös­tä sekä täry­lät­kän käy­tös­tä. Lisäk­si työs­sä tar­vi­taan hyvää fyy­sis­tä kun­toa. Työ­kie­le­nä on suomi. 

Tar­joam­me

Lii­kun­nal­li­sen työn maan­ra­ken­nusa­lal­la, jos­sa saa naut­tia ulkoil­mas­ta ja Suo­men kesäs­tä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 196 8986/ aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.

 


Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 196 8986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 1 — 3 kk
Palk­kaus: Infra-alan TES:n mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 8.6.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 2.6.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 12116927