Maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jä, Pir­kan­maa, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jää Pirkanmaalle!

 

Työn kuvaus

Tar­jol­la maan­ra­ken­nus­työn­te­ki­jän teh­tä­vä asia­kas­yri­tyk­ses­täm­me. Työ­teh­tä­vä­nä­si on pää­osin lase­roin­ti, tasoi­tus­työt, poh­jien teke­mi­nen ja put­kien ja kaa­pe­lei­den asen­ta­mi­nen. Työ­suh­de sol­mi­taan Hen­ki­lös­tö­lii­gan kanssa.

Odo­tam­me sinulta

Aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta maan­ra­ken­nus­töis­tä on toi­vot­ta­vaa, mut­ta hakea kan­nat­taa vähem­mäl­lä­kin koke­muk­sel­la. Rei­pas asen­ne, jous­ta­vuus työ­ai­ko­jen suh­teen ja val­mius reis­saa­mi­seen ovat toi­vot­ta­via piir­tei­tä, lisäk­si voi­mas­sa ole­va työ­tur­val­li­suus­kort­ti on pakol­li­nen. Kuor­ma-auto­kort­ti, aiem­pi lase­rin ja täry­lät­kän käyt­tö­ko­ke­mus, put­ki­tus­ten teke­mi­nen, kaa­pe­loin­ti ja pii­rus­tus­ten luku­tai­to nos­ta­vat hake­muk­se­si pinon päällimmäiseksi.

Tar­joam­me

Lii­kun­nal­li­sen työn maan­ra­ken­nusa­lal­la, jos­sa saa naut­tia ulkoil­mas­ta ja Suo­men kesäs­tä. Teh­tä­viä löy­tyy koke­neil­le ja koke­mat­to­mil­le­kin teki­jöil­le. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen palk­kauk­sen. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

 

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: 3 — 6 kk Palk­kaus: Infra-alan TES:n mukaan Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 21.7.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 5.7.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 7771925