Maa­la­ri, Kemiön­saa­ri

Raken­nus- ja maa­laus­pal­ve­lu Bygg och mål­ningst­jänst J. Heik­ki­nen etsii maa­la­ria Kemiön Dragsf­jär­diin!

Kemiön­saa­ri on 3 000 saa­res­ta koos­tu­va luon­non­kau­nis kak­si­kie­li­nen saa­ris­to­kun­ta, joka sijait­see Turun ja Hel­sin­gin välis­sä, Salon ete­lä­puo­lel­la. Raken­nus- ja maa­laus­pal­ve­lu Bygg och mål­ningst­jänst J.Heikkinen on vuon­na 2011 perus­tet­tu kemiö­läi­nen raken­nusa­lan yri­tys, joka pal­ve­lee niin yksi­tyis­hen­ki­löi­tä kuin yri­tys­asiak­kai­ta­kin.

Työn kuvaus:

Maa­la­rin työ­hön kuu­luu oma­ko­ti­ta­lo­jen ja mök­kien ulko­sei­nien ja kat­to­jen maa­laus­ta. Töi­tä teh­dään arki­sin päi­vä­vuo­ros­sa. Koh­teet vaih­te­le­vat päi­vit­täin ja väli­mat­kat saat­ta­vat olla suh­teel­li­sen pit­kiä, joten työs­sä tar­vi­taan omaa autoa.

Tar­joam­me:

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me muka­van maa­laus­työn upeas­sa saa­ris­to­kun­nas­sa. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me täy­si-ikäi­syyt­tä, omaa autoa ja mah­dol­li­suut­ta kul­kea päi­vit­täin Dragsf­jär­diin töi­hin. Odo­tam­me myös jon­kin ver­ran maa­laus­ko­ke­mus­ta, mut­ta koto­na tai tut­ta­vil­la teh­dyt maa­laus­työt riit­tä­vät mai­nios­ti! Maa­lausa­lan kou­lu­tus tai työ­ko­ke­mus on toki iso plus­sa. Toi­vom­me myös jon­kin ver­ran ruot­sin kie­len tai­toa. Tär­kein­tä kui­ten­kin on rei­pas työ­asen­ne ja se, että pens­se­li pysyy kädes­sä!

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Ter­hi Sol­mu­la, p.0207 129 607 (arki­sin klo 8–16), terhi.solmula@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Kemiön­saa­ri, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Heti!
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: Maa­lausa­lan TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 14.06.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 20.05.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1553795