LVI-Asen­ta­ja, Pir­kan­maa, Uusimaa

Etsim­me Asiak­kaal­lem­me LVI-Asen­ta­jaa Pir­kan­maan ja Pää­kau­pun­ki­seu­dun alueelle.

Työn­ku­va on eri­lais­ten läm­mi­tys­jär­jes­tel­mien asen­nus­työt, työ­tä teh­dään puo­let Pir­kan­maal­la ja puo­let Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la.  Työ­suh­de sol­mi­taan aluk­si vaki­tui­se­na Hen­ki­lös­tö­lii­gan kans­sa ja 6kk kulut­tua siir­ryt halu­tes­sa­si suo­raan asiak­kaan kirjoille. 

Odo­tam­me Lvi-asen­ta­jan kou­lu­tus­ta ja koke­mus­ta maa­läm­pö­pump­pu­jen, kau­ko­läm­pö­kes­kus­ten ja/tai IV-kone­huo­nei­den asen­nuk­sis­ta. Myös­kin reis­su­työ­val­miut­ta odo­te­taan, kos­ka töi­tä teh­dään myös pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Hit­saus­tai­to kat­so­taan eduksesi.

Tar­joam­me vaki­tui­sen ja kokoai­kai­sen työ­pai­kan ja ammat­ti­tai­toi­sen tii­min tuen ja palk­kaus mää­räy­tyy valit­ta­van haki­jan osaa­mi­sen mukaan. Lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan. 

Haku­me­net­te­ly:

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä yhteys­tie­to­si hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Alek­si Hyy­ti­nen puh. 040 196 8986 / aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi. 

Tie­toa Henkilöstöliigasta:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on vah­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tys ja sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia, sekä toi­mi­hen­ki­löi­tä ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viihtymään.

Hen­ki­lös­tö­lii­gan kaut­ta saat luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan ja ehdot. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa. Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten Hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten joukkoon!

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 196 8986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Pir­kan­maa, Uusi­maa, Pir­kan­maa, Uusi­maa Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / Koko­päi­vä­työ Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta Palk­kaus: Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den TES Paik­ko­jen lkm: 1 Haku päät­tyy: 1.12.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 23.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9572740