Lumi­työn­te­ki­jä, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me tule­val­le tal­vel­le Lumi­työn­te­ki­jöi­tä Tam­pe­reen alueelle.

Työn kuvaan kuu­luu lumi­töi­den teke­mi­nen käsin eri kiin­teis­tö­jen pihois­sa ja piha­teil­lä. Töi­tä on tar­jol­la vaih­te­le­vas­ti ja hyvin sääs­tä riip­pu­vai­nen ja työ­ai­ka samoin hyvin vaihteleva. 

Odo­tam­me haki­jal­ta jous­ta­vuut­ta työ­ai­koi­hin ja hyvää fyy­sis­tä kun­toa, kos­ka työ on välil­lä ras­kas­ta. Tär­keim­pä­nä omi­nai­suu­te­na on rei­pas ja teke­vä työote. 

Tar­jol­la muka­va ulko­työ, mis­sä pää­see teke­mään fyy­sis­tä työ­tä ja vaih­te­le­van työ­ajan mikä mah­dol­li­ses­ti voi sopia opis­ke­li­jal­le yms hyvin. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si Hen­ki­lös­tö­lii­gan työn­te­ki­jä saa oman yhteys­hen­ki­lön, jon­ka kaut­ta työ­hön liit­ty­vä asioi­mi­nen hoidetaan.

Haku­pro­ses­si

Toi­vot­ta­vas­ti kiin­nos­tuit teh­tä­väs­tä! Jätä hake­mus jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta hel­pos­ti paris­sa minuu­tis­sa, niin otam­me sinuun yhteyt­tä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja saat Alek­si Hyy­ti­sel­tä puh. 040 1968986 aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Yli 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, logis­tii­kan ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lo­jen tai­ta­jia. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään. Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Terveystalossa.

Yhteys­hen­ki­lö: Alek­si Hyy­ti­nen, 040 1968986, aleksi.hyytinen@henkilostoliiga.fi Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pir­kan­maa Työ alkaa: Tilan­teen mukaan Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Osa­päi­vä­työ Työn kes­to: Alle 11 pv Palk­kaus: TES Paik­ko­jen lkm: 2 Haku päät­tyy: 2.12.2022 Ilmoi­tus jätet­ty: 25.11.2022 Ilmoi­tus­nu­me­ro: 9593981