Lou­nas­kok­ki, Tampere

Etsim­me asiak­kaal­lem­me osaa­vaa Lou­nas­kok­ki Tam­pe­reen kes­kus­tan tuntumaan! 

Työn kuvaus:

Täs­sä työs­sä pal­ve­let asiak­kai­ta, val­mis­tat lou­naan ja työs­ken­te­let myös kas­sal­la. Työ­tä on tar­jol­la 90h/3vko. Työ­vuo­ro­ja on ma-pe jol­loin on lou­naan tekoa ja la-su teh­dään hotel­lin aamu­pa­laa. Vapaa­päi­vät ovat aina peräk­käin. Työt alka­vat heti sopi­van teki­jän löy­dyt­tyä. Työ­tä on tar­jol­la muu­ta­mak­si kuu­kau­dek­si (sai­ras­lo­ma tuu­raus), mut­ta jos työn­te­ki­jä osoit­taa pär­jää­vän­sä työs­sä hyvin on mah­dol­li­suus vaki­tui­seen työsuhteeseen.

Tar­joam­me:

Tar­joam­me mää­rä­ai­kai­sen työ­pai­kan vauh­dik­kaas­sa ympä­ris­tös­sä. Työ­hön anne­taan hyvä pereh­dy­tys ja muka­vas­sa työ­po­ru­kas­sa on help­po saa­da tar­vit­taes­sa apua. Palk­kaus ja muut työ­suh­teen ehdot poh­jau­tu­vat MaRa:n työ­eh­to­so­pi­muk­seen. Hen­ki­lös­tö­lii­ga takaa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut, jon­ka lisäk­si saat hen­ki­lö­koh­tai­sen HR-yhteys­hen­ki­lön tuen koko työ­suh­tee­si ajalle.

Odo­tam­me:

Teh­tä­vä sopii oma-aloit­tei­sel­le ja reip­paal­le teki­jäl­le, joka naut­tii asia­kas­pal­ve­lu­työs­tä. Aiem­pi koke­mus vas­taa­vas­ta työs­tä pitää löy­tyä, että pys­tyy itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn, pereh­dy­tyk­sen jälkeen. 

Kiin­nos­tuit­ko?

Hie­noa! Jätä yhteys­tie­to­si paris­sa minuu­tis­sa jär­jes­tel­mäm­me kaut­ta, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä kol­men arki­päi­vän sisäl­lä. Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi.

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Hen­ki­lös­tö­lii­ga on luo­tet­ta­va hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan asian­tun­ti­jay­ri­tys, jol­la on toi­min­taa Pir­kan­maal­la, Uudel­la­maal­la ja Var­si­nais-Suo­mes­sa. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teol­li­suu­den, raken­ta­mi­sen ja logis­tii­kan ammat­ti­lai­sia sekä toi­mis­to­työn ja kau­pan alan asian­tun­ti­joi­ta. Tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me, lii­ga­lai­set, viih­ty­mään! Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Mehiläisessä.


Yhteys­hen­ki­lö: Nii­lo Evi­kos­ki, 040 580 2868, niilo.evikoski@henkilostoliiga.fi
Työ­pai­kan osoi­te: Tam­pe­re, Pirkanmaa
Työ alkaa: Heti sopi­van teki­jän löydyttyä
Työ­ai­ka: Osa-aikai­nen / Kokopäivätyö
Työn kes­to: 3 — 6 kk
Palk­kaus: MaRa TES/sopimuksen mukaan
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 24.3.2023
Ilmoi­tus jätet­ty: 15.3.2023
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 10904763