Logis­tiik­ka­työn­te­ki­jä, Tur­ku

Asiak­kaam­me etsii tru­kin­ajo­tai­tois­ta logis­tiik­ka­työn­te­ki­jää!

Asia­kas­yri­tyk­sem­me on alal­la pit­kään toi­mi­nut logis­tiik­ka-alan per­hey­ri­tys, joka tar­jo­aa asiak­kail­leen moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia pal­ve­lui­ta. Yri­tyk­sel­lä on käy­tös­sään laa­ja vali­koi­ma työ­ko­nei­ta ja lait­tei­ta, joi­den avul­la he pys­ty­vät toteut­ta­maan asiak­kai­den­sa haas­ta­vam­mat­kin toi­veet. Yri­tys pyr­kii aina pal­ve­le­maan asiak­kai­taan par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la ja he koke­vat­kin asia­kas­läh­töi­syy­den ole­van yksi hei­dän tär­keim­mis­tä arvois­taan. 

Työn kuvaus:

Logis­tiik­ka­työn­te­ki­jän työ­teh­tä­viin kuu­luu esi­mer­kik­si ajo­neu­vo­jen las­taus- ja pur­ku­teh­tä­viä, keräi­lyä ja pak­kaus­ta, työ­ka­lu­jen ja työ­ko­nei­den käyt­töä sekä eri­lais­ten asia­kas­koh­tais­ten lisä­ar­vo­pal­ve­lui­den teke­mis­tä. Töi­tä teh­dään sekä käsin että esi­mer­kik­si vas­ta­pai­not­ruk­kia käyt­täen. Työ on toi­si­naan myös fyy­sis­tä, joten hyväs­tä kun­nos­ta on hyö­tyä!

Työ­päi­vät ovat vaih­te­le­via ja työn­ku­va voi muut­tua myös päi­vän sisäl­lä. Töi­tä teh­dään arki­sin kah­des­sa vuo­ros­sa. Työ­paik­ka sijait­see Turun talous­a­lu­eel­la, mut­ta töi­hin pää­se­mi­nen vaa­tii työ­vuo­ro­jen vuok­si oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suu­den.

Tar­joam­me: 

Vali­tul­le hen­ki­löl­le tar­joam­me pit­kä­ai­kai­sen työn moni­puo­lis­ten työ­teh­tä­vien paris­sa arvos­te­tus­sa logis­tiik­ka-alan per­hey­ri­tyk­ses­sä. Hen­ki­lös­tö­lii­ga tar­jo­aa aina luo­tet­ta­vat palk­ka­hal­lin­to­pal­ve­lut ja vähin­tään työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­sen pal­kan.

Odo­tam­me:

Haki­joil­ta odo­tam­me aiem­paa työ­ko­ke­mus­ta vas­ta­pai­not­ru­kil­la teh­tä­väs­tä työs­tä, B‑ajokorttia ja oman auton käyt­tö­mah­dol­li­suut­ta. Muu työ­ko­ke­mus logis­tii­kas­ta tai raken­nusa­lal­ta kat­so­taan myös eduk­si. Ras­kaan kalus­ton asen­nus­tai­to ja meka­nii­kan ymmär­rys ovat myös iso­ja plus­sia! Työs­sä tar­vi­taan hyviä käden­tai­to­ja, tark­kuut­ta ja hyvää pai­neen­sie­to­ky­kyä. Arvos­tam­me myös jous­ta­vuut­ta, oma-aloit­tei­suut­ta ja asia­kas­läh­töi­syyt­tä! 

Hen­ki­lös­tö­lii­ga:

Lähes 15-vuo­tias Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Ete­lä-Suo­men vah­vim­pia hen­ki­lös­tö­pal­ve­lua­lan yri­tyk­siä. Sato­jen työn­te­ki­jöi­dem­me jou­kos­ta löy­tyy teollisuuden‑, logis­tii­kan- ja kiin­teis­tö­alan osaa­jia, sekä toi­mis­to­työn ja pal­ve­lua­lan työn­te­ki­jöi­tä. Olem­me aktii­vi­nen asian­tun­ti­jay­ri­tys ja tavoit­tee­nam­me on saa­da työn­te­ki­jäm­me viih­ty­mään.
Hen­ki­lös­tö­lii­ga on Hen­ki­lös­tö­pal­ve­lu­yri­tys­ten lii­ton jäsen. Hen­ki­lös­töm­me on vakuu­tet­tu Poh­jo­las­sa tapa­tur­mien varal­ta ja työ­ter­veys­huol­to on jär­jes­tet­ty Suo­men Ter­veys­ta­los­sa.

Jos etsit töi­tä, olet löy­tä­nyt meis­tä oikean yhteis­työ­kump­pa­nin. Lii­ty sato­jen tyy­ty­väis­ten hen­ki­lös­tö­lii­ga­lais­ten jouk­koon!

Yhteys­hen­ki­lö: Lisä­tie­to­ja teh­tä­väs­tä antaa Iri­na Van­ha­ta­pio, irina.vanhatapio@henkilostoliiga.fi, p.0207 129 604 (arki­sin klo 8–16)
Työ­pai­kan osoi­te: Tur­ku, Var­si­nais-Suo­mi
Työ alkaa: Sopi­muk­sen mukaan, mah­dol­li­sim­man pian
Työ­ai­ka: Kokoai­kai­nen / 2‑vuorotyö
Työn kes­to: Yli 12 kuu­kaut­ta
Palk­kaus: Kau­pan varas­ton TES
Paik­ko­jen lkm: 1
Haku päät­tyy: 07.06.2020
Ilmoi­tus jätet­ty: 12.05.2020
Ilmoi­tus­nu­me­ro: 1502535